VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuân, Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tháng 7/2015 
(Quang Binh Portal) - Ngày 09/7/2015, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2015, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2015, do đồng chí Phó Trần Văn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có các Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm; ý kiến của các thành viên tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận:

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương liên quan đã thực sự nỗ lực, quyết tâm cao, cùng vào cuộc để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Nhận thức của cả hệ thống chính trị về mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình ngày càng được nâng cao chính là tiền đề để nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là người nông dân, đối tượng hưởng lợi trực tiếp của Chương trình, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới. Sau 6 tháng triển khai thực hiện các mục tiêu năm 2015, Chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành từng bước để đạt các mục tiêu đề ra, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình trong những tháng tiếp theo. Cụ thể: Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức mới, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo được điểm nhấn; Các xã điểm được chọn để phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2015 đã tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt, nhiều xã có khả năng về đích sớm so với kế hoạch đề ra; Số tiêu chí bình quân toàn tỉnh là 11,2 tiêu chí/xã, tăng 0,3 tiêu chí/xã so với đầu năm; Số xã đạt dưới 5 tiêu chí giảm 2 xã so với đầu năm 2015…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện Chương trình 6 tháng đầu năm cũng cho thấy một số tồn tại, hạn chế, đòi hỏi những nỗ lực lớn hơn nữa của Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở, ngành đơn vị, địa phương liên quan, Văn phòng Điều phối tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, điều phối Chương trình. Cụ thể: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền một số địa phương còn chậm, thiếu quyết liệt; tốc độ tăng trưởng tiêu chí 6 tháng đầu năm còn thấp so với mục tiêu đề ra, các tiêu chí động như Hệ thống chính trị xã hội và An ninh trật tự xã hội có chiều hướng giảm và không ổn định; huy động nguồn lực từ xã hội, đặc biệt là từ khu vực doanh nghiệp còn hạn chế; nhiều địa phương chỉ tập trung chỉ đạo các tiêu chí hạ tầng, thiếu quan tâm đến các tiêu chí xã hội, phát triển sản xuất…

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và biểu dương những kết quả đạt được của các sở, ngành, địa phương liên quan, nỗ lực cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh. Đề nghị mỗi thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện xây dựng nông thôn mới những tháng còn lại của năm 2015 và những năm tiếp theo. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, tiến tới hoàn thành kế hoạch Chương trình năm 2015 là 16 xã được chọn phải hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trước 25/10/2015, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với Văn phòng Điều phối tỉnh:

Hoàn chỉnh báo cáo tình hình thực hiện Chương trình 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm theo các đề xuất, góp ý của thành viên dự họp.

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2016, hoàn thành việc lựa chọn các xã điểm và phân công sở, ngành chỉ đạo thực hiện trước tháng 12/2015.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đúc kết các kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương rà soát quy hoạch, sắp xếp, bố trí các công trình phù hợp, đảm bảo phát huy được hiệu quả và công năng của công trình, tránh lãng phí nguồn lực, đặc biệt chú ý đến các công trình nhà văn hóa, chợ nông thôn...

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí và các địa phương để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, căn cứ Kế hoạch số 538/KH-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2015 để xây dựng nội dung, chương trình tuyên truyền phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

- Nắm chắc tình hình thực hiện các tiêu chí của các xã điểm phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2015, đôn đốc các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện đồng thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, báo cáo Ban Chỉ đạo để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

2. Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Tổ chức họp Ban Chỉ đạo Chương trình các huyện, thành phố, thị xã để rà soát, đánh giá những việc làm được, chưa được trong 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

- Rà soát việc phân công, phân nhiệm lãnh đạo, cán bộ theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn. Cử cán bộ tham gia chỉ đạo với các sở, ngành tại các xã đăng ký đạt nông thôn mới năm 2015.

- Trên cơ sở ngân sách đã được tỉnh phân bổ, tiến hành phân bổ ngân sách cấp huyện, khẩn trương chỉ đạo các xã hoàn thành các thủ tục để sớm khởi công xây dựng các công trình, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

- Tăng cường tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã để nâng cao vai trò và trách nhiệm của cá nhân, tập thể cấp xã trong xây dựng nông thôn mới. Huy động nguồn lực tổng hợp từ xã hội, vận động con em đi làm ăn xa có điều kiện hỗ trợ quê hương xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt cần nghiên cứu các giải pháp để thu hút các doanh nghiệp tham gia góp sức xây dựng nông thôn mới.

- Chỉ đạo tập trung củng cố an ninh nông thôn, tạo điều kiện cho người dân yên tâm sinh hoạt và sản xuất. Tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí chưa đạt, ưu tiên các tiêu chí còn đạt thấp, các tiêu chí có mức độ dao động lớn. Đặt mục tiêu giảm mạnh số xã đạt dưới 5 tiêu chí, không có xã nào không tăng trưởng tiêu chí trong năm 2015. Phấn đấu đến hết năm 2015, toàn tỉnh tăng bình quân 2,3 tiêu chí/xã.

- Trong 16 xã phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2015 thì xã Châu Hóa của huyện Tuyên Hóa và xã Quy Hóa của huyện Minh Hóa là 02 xã còn gặp nhiều khó khăn nhất, số tiêu chí chưa đạt còn nhiều (4-5 tiêu chí), vì vậy yêu cầu Ban Chỉ đạo huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa cũng như Sở Giao thông & Vận tải, Sở Xây dựng tập trung chỉ đạo quyết liệt để 02 xã Châu Hóa và Quy Hóa đạt được mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2015.

- Thành phố Đồng Hới: tập trung chỉ đạo 02 xã Nghĩa Ninh và Lộc Ninh hoàn thành xây dựng nông thôn mới để trở thành huyện nông thôn mới năm 2015.

- Huyện Quảng Ninh: xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện để hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2019.

3. Các sở, ngành, đơn vị liên quan:

- Các sở, ngành, đơn vị được Ban Chỉ đạo phân công chỉ đạo 16 xã điểm của năm 2015, đặc biệt là Sở Giao thông & Vận tải và Sở Xây dựng phải tiếp tục bám sát cơ sở, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã theo dõi, đôn đốc các xã nhanh chóng triển khai xây dựng các tiêu chí chưa đạt, giữ vững các tiêu chí đã đạt. Khi có vấn đề phát sinh, các đơn vị kịp thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh phương án tháo gỡ để đảm bảo tiến độ thực hiện Chương trình như đã cam kết với Ban Chỉ đạo.

- Sơ kết, rà soát kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, đúc rút kinh nghiệm để đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2015. Rà soát lại việc phân công, phân nhiệm của từng cơ quan, đơn vị cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

- Các sở, ngành, đơn vị liên quan đến xây dựng cơ bản nghiên cứu rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt, đấu thầu…đối với các công trình xây dựng nông thôn mới để nhanh chóng khởi công, hoàn thành đúng thời hạn.

- Ngoài việc chỉ đạo các xã điểm đã được phân công, các sở, ngành, đơn vị tập trung kiểm tra, giám sát, lên kế hoạch thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý. Quán triệt tinh thần tập trung chỉ đạo điểm đồng thời chú trọng chỉ đạo diện, đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng tiêu chí mà Ban Chỉ đạo đã đề ra.

- Trên cơ sở tiêu chí được giao quản lý, các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, đăng ký với Văn phòng Điều phối để mở các lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng tiêu chí nếu có nhu cầu.

- Các cơ quan truyền thông, báo chí trong tỉnh tăng cường tần suất đưa tin về xây dựng nông thôn mới, đảm bảo phong trào tiếp tục phát triển sâu, rộng trong quần chúng nhân dân.

- Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện.
 

Đặng Hà
Nguồn: Thông báo số 1352/TB-VPUBND ngày 21/7/2015

 

[Trở về]