VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận của đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tại cuộc họp tổng kết chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 Tin có hình
Ngày 14/2/2019, UBND tỉnh tổ chức họp Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 để đánh giá tình hình thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019, do đồng chí Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 (Ban Chỉ đạo) chủ trì. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Văn Tuân - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh.
Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn năm 2018 và nhiệm vụ, kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2019; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

1. Năm 2018, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở tỉnh ta tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã thực sự vào cuộc, tạo khí thế mới, đưa xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng trong toàn thể cán bộ, nhân dân toàn tỉnh. Cụ thể: Công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên ở các cấp, với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực đã động viên, khích lệ nhân dân tham gia thực hiện. Các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo cả về điểm và diện. Đến nay, toàn tỉnh đạt trung bình 15,2 tiêu chí/xã; có 62 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 45,6% số xã, cao hơn 3,2 % so với cả nước; đặc biệt không còn xã nào dưới 05 tiêu chí; đã tập trung chỉ đạo các tiêu chí về chất như phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm hộ nghèo, nợ đọng XDCB trong xây dựng nông thôn mới giảm…

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thời gian qua còn có một số hạn chế như sau: Phong trào xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương có dấu hiệu chững lại; một số ngành, địa phương chưa thể hiện sự quyết tâm.Tốc độ tăng tiêu chí chưa đạt theo kế hoạch đề ra, mới chỉ đạt 0,6 tiêu chí/xã (kế hoạch 1-1,5 tiêu chí/xã).Trong 11 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2018, còn 01 xã Hóa Hợp chưa đạt chuẩn. Vẫn còn 12 xã đã đạt chuẩn chưa đáp ứng được Bộ tiêu chí mới. Môi trường nông thôn, đặc biệt là rác thải sinh hoạt chưa được quan tâm xử lý; tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định, tệ nạn xã hội được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân chưa thực sự bền vững; việc huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong thực hiện chương trình còn nhiều hạn chế…

2. Xây dựng nông thôn mới là một trong hai chương trình MTQG, có tác động trực tiếp đến sản xuất, đời sống, an ninh trật tự, an toàn xã hội của nhân dân vùng nông thôn. Vì vậy, ngoài những nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo, các ngành, các cấp, các địa phương cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

2.1. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, xem tuyên truyền, vận động là khâu then chốt, đặc biệt là lan tỏa cảm hứng xây dựng nông thôn mới trong cộng đồng, xã hội; cán bộ, Đảng viên phải đi đầu trong công tác tuyên truyền và nêu gương, giúp người dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm, quyền lợi của mình trong xây dựng nông thôn mới, từ đó nâng cao nhận thức, phát huy nội lực của nhân dân, nguồn lực từ xã hội cho việc thực hiện Chương trình; nội dung, hình thức tuyên truyền cần phong phú, hấp dẫn, ý nghĩa và gần gũi; tập trungtuyên truyền những nội dung cốt lõi, khác biệt; những cách làm hay, sáng tạo; đồng thời chống tư tưởng ỷ lại, xem đây là dự án đầu tư của Nhà nước.

2.2. Nghiêm túc tổ chức thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng, thực chất, không chạy theo thành tích, không làm theo phong trào, không xây dựng nông thôn mới bằng mọi giá, xây dựng nông thôn phải thực sự trở thành nơi “đáng sống”.

2.3. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa để họ vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Đây là một tiêu chí hết sức quan trọng, là hạt nhân trong việc thực hiện Chương trình. Làm tốt được nội dung này là thể hiện sự thay đổi về chất, bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

2.4. Đối với các xã đạt chuẩn cần có kế hoạch, lộ trình cụ thể để giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đáp ứng không chỉ nhu cầu vật chất mà còn nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân nông thôn, hướng tới mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu.

2.5. Đối với 12 xã đạt chuẩn nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chí mới cần khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện các tiêu chí bị sụt giảm. Chậm nhất trong quý I năm 2020 phải hoàn thành.

2.6. Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2019:Phấn đấu trong năm 2019 có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới (11 xã theo kế hoạch năm 2019 và 01 xã Hóa Hợp trong năm 2018 chưa đạt). Trong thời gian tới,UBND các huyện, thị, xã, thành phố và các sở, ngành được phân công phụ trách cần căn cứ công văn số 2231/UBND-KT ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh để tập trung chỉ đạo. Ưu tiên phê duyệt các thủ tục liên quan để các xã sớm về đích theo mục tiêu đề ra. Các xã phấn đấu đạt chuẩn chủ động rà soát, đánh giá thực trạng; xây dựng lộ trình và khẩn trương triển khai các tiêu chí chưa đạt, đối với hạng mục có khối lượng công việc lớn, thời gian thi công dài cần khẩn trương triển khai sớm. Riêng xã Hóa Hợp: Cấp ủy, chính quyền huyện Minh Hóa, xã Hóa Hợp và Sở Lao động, Thương binh và Xã hộikhẩn trương rút kinh nghiệm, tăng cường công tác chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện của xã.

2.7. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh:

- Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, trình UBND tỉnh trong quý II năm 2019.

- Cử cán bộ, chuyên gia về hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương có điều kiện khó khăn thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

2.8. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

-Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cơ chế hỗ trợ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trình UBND tỉnh trong Quý I năm 2019.

- Làm việc với UBND các huyện, thị xã để có cơ chế bố trí vốn phù hợp đối với các công trình đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn liên quan đến các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (trong đó có Dự án Tuyến đường cứu hộ Sen Thủy đi Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy).

2.9.Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương sớm phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ tợ các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, các xã đạt chuẩn năm 2018 nhưng chưa bố trí đủ.
-Chủ trì phối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban hành chủ trương khen thưởng, hỗ trợ các xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới, trình UBND tỉnh trong Quý II năm 2019.

- Nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh quy định tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, phục vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025 (hiện tại vẫn duy trì tỷ lệ điều tiết theo Nghị quyết của HĐND tỉnh).

2.10. Đối với đề xuất của UBND thị xã Ba Đồn đưa xã Quảng Hải ra khỏi danh sách các xã phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao: Đồng ý với đề xuất của UBND thị xã Ba Đồn, Văn phòng Điều phối tổng hợp để tham mưu Ban Chỉ đạo.

2.11. Việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình của cấp huyện có vai trò hết sức quan trọng, là yếu tố quyết định đến việc thành công của Chương trình. Vì vậy, đề nghị các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo, phân công trách nhiệm cho các đồng chí trong cấp ủy phụ trách, chỉ đạo cụ thể từng xã trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo, coi đây là tiêu chí đánh giá công tác cán bộ cuối năm.

2.12. Các sở, ngành theo lĩnh vực được phân công, tăng cường trách nhiệm, tập trung phối hợp với các địa phương, chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các nội dung công việc, tiêu chí liên quan đến ngành mình đảm bảo tiến độ đề ra.

2.13. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh nghiêm túc kiểm điểm quá trình tham mưu, chỉ đạo, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, làm rõ nguyên nhân phong trào xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương có dấu hiệu chững lại để có giải pháp trong thời gian tới, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo.

3. Yêu cầu UBND huyện Minh Hóa chấn chỉnh công tác chỉ đạo, điều hành quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống chính trị của các cấp chính quyền, phấn đấu hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới với các xã đã đăng ký trong năm 2019.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện.

Nguồn: Thông báo số 526/TB-VPUBND ngày 25/02/2019.

[Trở về]