Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 15/7/2019, do đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.  
Tham gia phiên tiếp công dân có các ông, bà sau đây:

1. Ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

2. Ông Nguyễn Huệ - Chánh Thanh tra tỉnh;

3. Ông Nguyễn Thanh Lương - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy;

4. Ông Phan Xuân Khánh - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;

5. Ông Quách Xuân Hưng - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh;

6. Ông Phạm Thái Quý - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

7. Ông Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

8. Ông Trần Xuân Cầm - Phó Chánh Thanh tra tỉnh;

9. Ông Trương Quang Sáng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

10. Ông Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

11. Ông Hồ Tân Cảnh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

12. Ông Phạm Quang Ánh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

13. Ông Nguyễn Nam Long - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

14. Ông Trần Công Thố - Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ;

15. Ông Nguyễn Đức Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới.

Cùng tham gia có cán bộ, chuyên viên của các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Phòng Nội chính và Ban Tiếp công dân - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại phiên tiếp công dân, sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các thành viên có liên quan, Chủ trì Phiên tiếp công dân đã kết luận các nội dung trình bày của công dân như sau:

1. Ông Hoàng Đình Liên và các hộ dân - thôn Xuân Hải, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch: Kiến nghị về giải quyết đề nghị giao đất làm nhà thờ cho Giáo họ Xuân Hải tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch.

Kết luận: Yêu cầu UBND huyện Quảng Trạch đẩy nhanh việc đo đạc giải phóng mặt bằng làm cơ sở thực hiện các thủ tục giao đất cho Giáo họ Xuân Hải xây dựng nhà thờ theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/8/2019.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn, phối hợp với UBND huyện Quảng Trạch và các cơ quan liên quan sớm hoàn thành thủ tục giao đất theo quy định.

2. Ông Nguyễn Như Mừng - thôn 8 Ba Đa, xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới: Kiến nghị liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung ông Nguyễn Như Mừng kiến nghị, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2019.

3. Ông Nguyễn Đình Châu - thôn 1 Lộc Đại, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới: Kiến nghị liên quan đến việc giải quyết lấn chiếm, tranh chấp đất đai giữa gia đình ông với hộ ông Hoàng Văn Tuyển.

Kết luận: Nội dung ông Nguyễn Đình Châu kiến nghị, thực hiện ý kiến của Lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã chuyển đơn đến UBND thành phố Đồng Hới (Công văn số 2373/VPUBND-TCD ngày 02/7/2019), yêu cầu UBND thành phố Đồng Hới chỉ đạo kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/8/2019.

4. Ông Hồ Văn Tuyển - thôn 16, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới (Công ty TNHH SX&TM Phú Tiến): Đề nghị kiểm tra lại quy hoạch sử dụng đất xã Lộc Ninh cho phù hợp với thực tế sử dụng đất của Công ty ông (đất của Công ty TNHH SX&TM Phú Tiến là đất sản xuất kinh doanh, nhưng theo quy hoạch sử dụng đất hiện nay là đất trồng cây lâu năm). (có đơn kèm theo)

Kết luận: Nội dung ông Hồ Văn Tuyển kiến nghị, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Đồng Hới và các cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét giải quyết, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/8/2019.

5. Ông Trần Xuân Bình - thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch: Kiến nghị về việc giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng cho bản thân ông; việc ông đã làm việc tại cơ quan nhà nước 21 năm 06 tháng nhưng chỉ được hưởng chế độ 176 mà không được hưởng lương hàng tháng (có đơn kèm theo).

Kết luận: Các nội dung ông Trần Xuân Bình kiến nghị, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét hướng dẫn, trả lời công dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/8/2019.

6. Bà Nguyễn Thị Phương Liên - tiểu khu 2, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hoá: Kiến nghị xem xét giải quyết việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi giao đất cho người có công với cách mạng đối với bố của bà là ông Nguyễn Thanh Bình (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung bà Nguyễn Thị Phương Liên kiến nghị, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh Quảng Bình kiểm tra, rà soát lại, trả lời cho công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/8/2019.

7. Ông Phạm Mạnh Hùng và 13 hộ dân ở chòm 2, thôn Hợp Trung, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch: Khiếu nại Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND huyện Quảng Trạch liên quan đến việc thu hồi đất của các hộ dân (có đơn kèm theo).

Kết luận: Nội dung ông Phạm Mạnh Hùng và các hộ dân trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn khiếu nại, chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch để xem xét, giải quyết theo trình tự, thủ tục của Luật Khiếu nại năm 2011, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2019.

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo kết luận phiên tiếp công dân tháng 7/2019; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện.

Nguồn: Thông báo số 2589/TB-VPUBND ngày 17/7/2019

[Trở về]