VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 24/9/2020, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 3378/VPUBND-KSTT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật về việc kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu tổng hợp và Chế độ báo cáo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn khẩn trương hoàn thiện phần mềm báo cáo điện tử liên quan đến Chế độ báo cáo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội trên Hệ thống Thông tin báo cáo của tỉnh theo chế độ báo cáo đã được ban hành tại Quyết định số 3013/QĐ-UBND, đáp ứng quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ và đảm bảo kết nối với hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ. Các nội dung gồm thông tin, dữ liệu theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Phụ lục kèm theo Công văn số 7798/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ; thiết lập cài đặt cấu hình; cấp tài khoản cho các đơn vị sử dụng, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và điều kiện kỹ thuật khác để làm cơ sở cho sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã triển khai thực hiện; kết nối, thử nghiệm Hệ thống Thông tin một cửa điện tử (bao gồm phân hệ đánh giá giải quyết thủ tục hành chính) và hệ thống phần mềm khác (nếu có) của Trung tâm Hành chính công tỉnh với Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để phục vụ lãnh đạo Chính phủ tương tác trực tuyến với lãnh đạo của tỉnh.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức chạy thử, hoàn thiện phần mềm đối với chế độ báo cáo định kỳ về tình hình KT-XH phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc chính thức triển khai việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình KT-XH theo quy định tại Quyết định số 3013/QĐ-UBND trên Hệ thống Thông tin báo cáo của tỉnh.

Mặt khác, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện báo cáo tình hình KT-XH theo nội dung yêu cầu tại Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 3013/QĐ-UBND; tổng hợp báo cáo của UBND tỉnh về tình hình KT-XH trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; cung cấp thông tin, dữ liệu lên Hệ thống Thông tin báo cáo Chính phủ trong thời gian Hệ thống Thông tin báo cáo của tỉnh chưa được hoàn thiện, đồng bộ dữ liệu với Hệ thống Thông tin báo cáo của Chính phủ...

Minh Huyền

[Trở về]