VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung, khóa 37 
(Quang Binh Portal) - Ngày 18/5/2020, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung, khóa 37. Tham dự khóa học gồm có 51 học viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ dự nguồn, cán bộ trong quy hoạch ở các đơn vị, xã, phường, thị trấn.
Tham gia khóa học, các học viên sẽ được nghe, tiếp thu, nghiên cứu những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, Nhà nước pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể Nhân dân…

Khóa học nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, nhận thức và trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; đồng thời đây là hành trang cần thiết cho các học viên vận dụng vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.

Đặng Hà

[Trở về]