VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Khẩn trương hoàn thành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã triển khai quyết liệt, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển. Đến nay, tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại theo quy định. Hiện toàn tỉnh đã phê duyệt đạt 99,1% so với tổng thiệt hại thực tế và đang tập trung triển khai thực hiện các quy định theo Công văn 1826/TTg-NN ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, ở một số địa phương tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ còn chậm, chưa đạt yêu cầu đã đề ra; vẫn còn đối tượng đã kê khai từ lâu nhưng đến nay chưa phê duyệt; việc thống kê, kê khai các đối tượng tồn đọng thực hiện chưa chặt chẽ ngay từ đầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định, phê duyệt, chi trả, nhất là giải quyết bồi thường theo Công văn 1826/TTg-NN ở một số địa phương còn rất chậm.
Để hoàn thành bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển theo quy định, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1230/VPCP-NN ngày 02/02/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuẩn bị tổng kết công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển, ngày 09/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 301/UBND-KT về việc khẩn trương hoàn thành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương hoàn thành dứt điểm việc phê duyệt, chi trả đối với các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển còn tồn đọng đã được quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg, Quyết định số 309/QĐ-TTg và các đối tượng được quy định tại Công văn số 1826/TTg-NN đảm bảo đúng đối tượng, trình tự theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 456/VPUBND-KT ngày 06/02/2018 và Thông báo 404/TB-VPUBND ngày 31/01/2018 của Văn phòng UBND tỉnh. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm về kết quả, tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển trên địa bàn mình quản lý.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường công tác tiếp công dân để giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để người dân bức xúc, tụ tập đông người, kéo lên tỉnh khiếu nại hoặc gây áp lực.

UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cụ thể cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Công thương theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương trong việc thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.

Minh Huyền

[Trở về]