VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Khẩn trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư sau khi được giao vốn 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Lệ Thủy được chú trọng thực hiện, UBND các xã, thị trấn, chủ đầu tư, phòng, ban, đơn vị liên quan đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, một số dự án trong công tác lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chưa được các chủ đầu tư khảo sát kỹ về dự kiến quy mô đầu tư dẫn đến việc phải điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, công tác báo cáo giám sát đánh giá đầu tư chưa thực hiện nghiêm túc. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, UBND huyện Lệ Thủy vừa có Công văn số 1798//UBND-TCKH về việc nâng cao chất lượng công tác lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và báo cáo giám sát đánh giá đầu tư. 
Theo đó, UBND huyện yêu cầu Ban Quản lý các dự án huyện, UBND các xã, thị trấn, chủ đầu tư, phòng, ban, đơn vị liên quan sau khi được giao vốn, trong thời gian tối đa 30 ngày chủ đầu tư phải khẩn trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Khi lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cần phải kiểm tra, khảo sát kỹ các nội dung đầu tư để đề xuất quy mô đầu tư chính xác tránh trường hợp phải điều chỉnh nội dung quy mô đầu tư của dự án. Trường hợp chậm lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, chủ đầu tư phải có báo cáo giải trình lý do, nếu không có lý do hoặc lý do không chính đáng UBND huyện sẽ điều chuyển vốn sang các công trình khác.

Đặc biệt, UBND huyện yêu cầu các chủ đầu tư cần nâng cao trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện dự án và báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư thường kỳ (bắt đầu triển khai dự án, hàng quý, 6 tháng, cả năm, kết thúc dự án và khi điều chỉnh dự án) gửi về UBND huyện để theo dõi, tổng hợp. Các trường hợp không thực hiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, UBND huyện sẽ tiến hành xử lý vi phạm theo quy định tại Khoản 3, Điều 71, Nghị định sổ 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ.

UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp các chủ đầu tư chậm lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và không thực hiện nghiêm túc việc báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, đồng thời tham mưu UBND huyện các biện pháp xử lý theo quy định.

N.Quý

[Trở về]