VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Khẩn trương triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, để đảm bảo việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh tuân thủ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ngày 11/7/2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 1128/UBND-TNMT về việc triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019.
Theo đó UBND tỉnh giao các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trước ngày 30/9/2018.

Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019 đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trên cơ sở Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được thẩm định, Sở tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh để thực hiện.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, bố trí đủ kinh phí lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cho các huyện, thị xã, thành phố theo đúng quy định.

Hồng Mến

[Trở về]