VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 14/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 805/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định số 19/2020/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo Kế hoạch số 2176/KH-UBND ngày 31/12/2019 và quy định tại Nghị định số 19; rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành có liên quan đến các nội dung được quy định tại Nghị định để tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành.

Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn nội dung Nghị định số 19/2020/NĐ-CP trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh phục vụ nhu cầu tra cứu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hồng Mến

[Trở về]