VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Ký kết Chương trình phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 2018 - 2020 
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 09/3/2018, Sở Tư Pháp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2017 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2020.

Trong 02 năm 2016 -2017, công tác phối hợp hỗ trợ pháp lý giữa Hội Doanh nghiệp và Sở Tư pháp đã được triển khai thường xuyên, kịp thời, có hiệu quả. Vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích của hội viên doanh nghiệp được chú trọng, góp phần nâng cao ý thức tìm hiêểu, tuân thủ pháp luật và chủ động phòng, chống rủi ro pháp lý, giúp doanh nghiệp cạnh tranh, kinh doanh hiệu quả.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, Sở Tư pháp và Hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục góp ý, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; hỗ trợ tư vấn những vấn đề pháp lý cụ thể, liên quan đến doanh nghiệp; đồng thời tổ chức tập huấn, đối thoại, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp và phối hợp xây dựng mô hình, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Đặng Hà

[Trở về]