VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 

Thực hiện Thông báo số 1083-BT/TU ngày 12/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã từ nay đến năm 2021; Thông báo số 1139-BT/TU ngày 01/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Bố Trạch; Công văn số 2652/BNV-CQĐP ngày 13/6/2019 của Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019 - 2021 và Công văn số 2717/BNV-CQĐP ngày 17/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc khẩn trương thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương trong giai đoạn 2019 - 2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã hoàn chỉnh các phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 theo ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1240/UBND-NC ngày 26/7/2019, Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin đăng tải toàn bộ tài liệu để phục vụ việc lấy ý kiến của cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 của tỉnh Quảng Bình, cụ thể:

1. 10 Phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã.

     - Phương án 4A1, 4A2 : lấy ý kiến cử tri về sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc huyện Lệ Thuỷ (PA 4A1PA 4A2);

     - PA 4A3:lấy ý kiến cử tri về sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc thành phố Đồng Hới (PA 4A3);

     - PA 4A4, 4A5, 4A6: lấy ý kiến cử tri về sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc huyện Bố Trạch (PA 4A4PA 4A5PA 4A6);

     - PA 4A7: lấy ý kiến cử tri về sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc huyện Quảng Trạch (PA 4A7);

     - PA 4A8: lấy ý kiến cử tri về sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc thị xã Ba Đồn (PA 4A8);

     - PA 4A9: lấy ý kiến cử tri về sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc huyện Tuyên Hoá (PA 4A9);

     - PA 4A10: lấy ý kiến cử tri về sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc huyện Minh Hoá (PA 4A10).

2. Các văn bản liên quan. (Tải về)

Cổng TTĐT tỉnh

[Trở về]

 

* Các ý kiến góp ý: