VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lấy ý kiến cử tri về thành lập thị trấn Phong Nha thuộc huyện Bố Trạch 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ về việc hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; Thực hiện Thông báo số 1154 -TB/TU ngày 14/6/2019 của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình về chủ trương thành lập thị trấn Phong Nha thuộc huyện Bố Trạch; Công văn số 1176/UBND-NC ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh về lấy ý kiến cử tri về thành lập thị trấn Phong Nha thuộc huyện Bố Trạch. Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin đăng tải tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cử tri (bao gồm: Đề án thành lập thị trấn Phong Nha thuộc huyện Bố Trạch; Bản tóm tắt Đề án) và mẫu Phiếu lấy ý kiến cử tri để phục vụ việc lấy ý kiến.

>>> Nhấn vào đây để xem chi tiết Đề án thành lập thị trấn Phong Nha và các văn bản kèm theo.

>>> Nhấn vào đây để tải mẫu Phiếu lấy ý kiến.

[Trở về]

 

* Các ý kiến góp ý: