VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
 Bản in     Gởi bài viết  

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN LẤY Ý KIẾN

TT Tên văn bản Nội dung Góp ý Trình trạng
1.

Dự thảo Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Tải về Tham gia Đang lấy ý kiến
2.

Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Tải về Tham gia Đang lấy ý kiến
3.

Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình

Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
4.

Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
5.

Dự thảo Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
6.

Dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hổ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
7.

Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Quảng Bình và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị

Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN