VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH LẤY Ý KIẾN NĂM 2019

TT Tên văn bản Cơ quan lấy ý kiến Nội dung Góp ý Trình trạng
1.

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định phân công cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở NN & PTNT Tải về Tham gia Đang lấy ý kiến
2.

Lấy ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Công an tỉnh Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
3.

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở Xây dựng Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
4.

Lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước đợt I/2019

Ban Thi đua Khen thưởng Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
5.

Dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình

Văn phòng UBND tỉnh Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
6.

Lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng cấp nhà nước đợt I/2019 đối với tập thể, cá nhân thuộc tỉnh đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động các hạng, danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc

Ban Thi đua Khen thưởng Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
7.

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình

Sở TTTT Tải về Tham gia Đang lấy ý kiến
8.

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở TTTT

Tải về Tham gia Đang lấy ý kiến
9.

Dự thảo Quyết định sửa đổi Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Văn phòng UBND tỉnh Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
10.

Dự thảo Quyết định ban hành danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình

Văn phòng UBND tỉnh

Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
11.

Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về "Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình".

Sở NN & PTNT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
12.

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 và Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh.

Sở Xây dựng Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến

Xem thêm:
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2018
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2016-2017
[Trở về]