VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước đợt I/2021 
Thực hiện quy định tại khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh thực hiện việc lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước đợt I/2021 đối với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

* Thời gian lấy ý kiến: 07 ngày kể từ ngày đăng trên Cổng TTĐT tỉnh.

Các ý kiến tham gia đề nghị gửi về Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh. Địa chỉ: số 72 Ngô Quyền, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới.

Trưởng ban
Mai Xuân Toàn 

[Trở về]

 

* Các ý kiến góp ý: