Bản in     Gởi bài viết  
Lệ Thủy: Chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác 
Thời gian qua, Đảng bộ huyện Lệ Thủy đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (viết tắt là Chỉ thị 05). Từ đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện.
Để việc học và làm theo Bác góp phần tạo động lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Lệ Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chương trình, kế hoạch, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua ở cơ sở; yêu cầu từng cá nhân, đơn vị xây dựng kế hoạch, bản đăng ký thực hiện nội dung Chỉ thị 05 theo chuyên đề từng năm; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, nói chuyện chuyên đề về Bác... gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân ở Lệ Thủy. (Ảnh: Đ.V)

Bên cạnh đó, các cấp ủy cơ sở đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở và giảng dạy trong các trường học, Trung tâm Chính trị huyện, xem đây là giải pháp quan trọng để việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên.

Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở tích cực tuyên truyền nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, hội viên; quan tâm xây dựng gương điển hình tiên tiến, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Để tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy đã lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết như: xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đột phá về xây dựng xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế và xây dựng trường chuẩn quốc gia; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện việc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác và nuôi trồng thủy sản, sản xuất hàng hóa lớn theo chuỗi giá trị (toàn huyện có 1.800ha đạt giá trị thu nhập từ 100 triệu đồng/ha/năm).

Bên cạnh đó, huyện đã hoàn thành sáp nhập các khu dân cư, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở trên địa bàn.

Với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, các cấp ủy, chính quyền đã phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, lấy hiệu quả công việc làm mục tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức...

Trong công tác cải cách hành chính, cán bộ, công chức, viên chức trong huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quan tâm giải quyết nhanh kịp thời các văn bản, thủ tục của tổ chức, doanh nghiệp và công dân...

Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, việc học tập, làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Học tập và làm theo Bác đã bồi đắp thêm niềm tin, tạo sức bật mới cho các tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, toàn diện, tạo động lực để huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Năm 2020 Đảng bộ huyện Lệ Thủy luôn tạo sự đồng thuận trong nội bộ Đảng; cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Kinh tế tiếp tục ổn định và có bước phát triển khá. Giá trị sản xuất ngành nông-lâm-thủy sản tăng 5,14%; thu nhập bình quân đầu người đạt 47,3 triệu đồng/năm. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, toàn huyện đạt 413 tiêu chí nông thôn mới, có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa-xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, giáo dục Lệ Thủy luôn xếp trong tốp đầu của tỉnh; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 76,6%; 96,2% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ; kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở được nâng lên.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 ở huyện Lệ Thủy là cơ sở vững chắc tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân, để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong xã hội, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của địa phương.

Theo https://www.baoquangbinh.vn/

[Trở về]