VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 15/12 ĐẾN 21/12/2016

(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 15/12/2016 đến ngày 21/12/2016 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tổ dân phố 2 phường Hải Đình

Từ 07h30 đến 16h00 ngày 15/12

NM Cao Lanh, Gốm sứ, Gạch tuy nen Chánh Hoà

Từ 15h00 đến 18h00 ngày 15/12. Mất điện 03 lần, mỗi lần 10 phút vào khoảng 0h00, 05h00, 17h00 ngày 18/12 để chuyển lưới

Tổ dân phố 11, 13, 14 phường Bắc Nghĩa

Từ 06h30 đến 16h30 ngày 16/12

Các tổ dân phố 6, 7, 8, 11 phường Bắc Lý

Từ 05h00 đến 06h30 và từ 16h00 đến 17h30 ngày 16/12

Các tổ dân phố 4, 9, 10 phường Bắc Lý

Từ 05h00 đến 17h30 ngày 16/12

Các tổ dân phố 4, 5 phường Hải Đình

Từ 07h30 đến 12h00 ngày 16/12

Tổ dân phố 3 phường Bắc Lý; tổ dân phố 4 phường Nam Lý

Từ 07h00 đến 09h30 ngày 16/12

Các tổ dân phố Diêm Hạ, Diêm Thượng phường Đức Ninh Đông

Từ 09h30 đến 12h00 ngày 16/12 và từ 12h00 đến 14h00 ngày 18/12

Các tổ dân phố Diêm Nam, Diêm Trung phường Đức Ninh Đông

Từ 09h30 đến 12h00 ngày 16/12

Các tổ dân phố 6, 7 phường Hải Thành

Từ 05h00 đến 06h30 và từ 16h00 đến 18h00 ngày 17/12

Các xã Quang Phú, Lộc Ninh

Từ 05h00 đến 18h00 ngày 17/12

Các tổ dân phố 4, 5, 6, 7, 8, 9 phường Đồng Sơn; các tổ dân phố 5, 6 phường Bắc Nghĩa; các tổ dân phố 5, 6, 7, 8, 9 xã Nghĩa Ninh

Từ 05h00 đến 06h30 và từ 16h00 đến 18h00 ngày 18/12

Xã Thuận Đức; các tổ dân phố 10, 11, Cồn Chùa phường Đồng Sơn; các tổ dân phố 3, 13 phường Nam Lý; tổ dân phố 14 phường Bắc Nghĩa; các phường Đồng Phú, Đồng Mỹ, Hải Thành, Tỉnh ủy Quảng Bình; khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, nhà máy Xi măng số 1, gỗ Trường Thành

Từ 05h00 đến 18h00 ngày 18/12

Các tổ dân phố 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14 phường Nam Lý

Từ 12h00 đến 14h00 ngày 18/12

Thành phố Đồng Hới (trừ các xã Bảo Ninh, Quang Phú, Lộc Ninh; phường Phú Hải)

Từ 00h00 đến 00h15 ngày 18/12 để chuyển lưới.

Thôn Cửa Phú, Khu tái định cư Âu thuyền xã Bảo Ninh

Từ 07h30 đến 09h00 ngày 19/12

Thôn Hà Thôn xã Bảo Ninh

Từ 09h00 đến 11h30 ngày 19/12

Thôn Đồng Dương xã Bảo Ninh

Từ 13h30 đến 15h30 ngày 19/12

Thôn Mỹ Cảnh xã Bảo Ninh

Từ 15h30 đến 17h00 ngày 19/12

Tổ dân phố 5 phường Hải Đình

Từ 07h30 đến 12h00 ngày 20/12

Các tổ dân phố 3, 4 phường Hải Đình

Từ 13h30 đến 16h30 ngày 20/12

Tổ dân phố 2 phường Bắc Lý, tổ dân phố 6 phường Nam Lý

Từ 07h30 đến 16h00 ngày 21/12

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Đông Hải, Thạch Hạ, Thạch Trung xã Hồng Thủy

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 18/12

Xã Thái Thủy; các thôn Thạch Thượng 1, Thạch Thượng 2, Mộc Thượng 1, Mộc Thượng 2, Mộc Định, An Định xã Hồng Thủy

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 19/12

Các xã Ngân Thủy, Lâm Thủy; Thị trấn Lệ Ninh; Công ty Lệ Ninh; thôn Hoàng Lại Ngô, các cơ sở khai thác đá Lèn Sầm, Lèn Áng, Cosevco 64, Bình Phước, Trường Sơn, Sơn Hải, Trường Thịnh, Hoàng Huy Toàn xã Sơn Thủy

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 20/12

Thôn Phú Xuân xã Phú Thủy; Lâm Trường Kiến Giang; các bản Chuôn, Khe Khế, Bắc Khe Bang xã Kim Thủy

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 21/12

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Cao Xuân, Kim Nại, Áng Sơn, Xuân Sơn xã Vạn Ninh

Từ 07h30 đến 10h00 ngày 16/12

Xã Trường Xuân

Từ 06h30 đến 12h00 ngày 16/12

Xã Duy Ninh; các thôn Nguyệt Áng, Thế Lộc, Quảng Xá xã Tân Ninh

Từ 05h30 đến 06h30 và từ 15h00 đến 17h30 ngày 17/12

Thôn Hòa Bình xã Tân Ninh

Từ 05h30 đến 17h30 ngày 17/12

Xóm Giao thông Lệ Kỳ

Từ 05h00 đến 06h30 và từ 16h00 đến 18h00 ngày 18/12

Xã Trường Sơn

Từ 05h00 đến 18h00 ngày 18/12

Xã Duy Ninh

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 20/12

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thị trấn Hoàn Lão; các xã Tây Trạch, Hoàn Trạch, Vạn Trạch, Hoà Trạch, Đồng Trạch, Đức Trạch, Hải Trạch, Phú Trạch, Sơn Lộc

Từ 04h30 đến 05h00 và từ 17h30 đến 18h00 các ngày 14/12, 15/12. Mất điện 03 lần, mỗi lần 10 phút vào khoảng 0h00, 05h00, 17h00 ngày 18/12 để chuyển lưới.

Xã Nam Trạch; các thôn Phúc Tự Tây, Phương Hạ xã Đại Trạch

Từ 04h30 đến 18h00 ngày 15/12

Các xã Phú Trạch, Sơn Lộc (trừ các thôn Tân Lộc, Thanh Lộc)

Từ 04h30 đến 06h00 và từ 16h30 đến 18h00 ngày 17/12

Thôn 7 xã Lý Trạch

Từ 05h00 đến 18h00 ngày 17/12

Các thôn Tân Lộc, Thanh Lộc xã Sơn Lộc, Thôn Thọ Lộc, Bắc Lộc xã Vạn Trạch

Từ 04h30 đến 18h00 ngày 17/12

Các xã Cự Nẫm, Phú Định, Hưng Trạch, Sơn Trạch, Phúc Trạch, Xuân Trạch, Lâm Trạch

Từ 14h30 đến 18h00 ngày 17/12

Thị trấn Nông trường Việt Trung

Từ 05h00 đến 18h00 ngày 18/12

Thôn Làng xã Tây Trạch

Từ 04h30 đến 18h00 ngày 19/12

Các xã Tây Trạch, Hoàn Trạch, Vạn Trạch

Từ 04h30 đến 18h00 ngày 21/12

5. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Quảng Minh, Quảng Sơn, Quảng Thủy; các thôn Cao Cựu, Vĩnh Phú, Thanh Tân, Nhân Hòa xã Quảng Hòa; thôn Biểu Lệ xã Quảng Trung

Từ 05h00 đến 17h30 ngày 15/12

Xã Quảng Minh

Từ 06h30 đến 18h00 ngày 16/12

Các tổ dân phố Chính Trực, Tiền Phong, khu phố 3 phường Quảng Long

Từ 06h30 đến 11h00 ngày 16/12 và từ 05h30 đến 07h30 ngày 17/12

Các tổ dân phố Nhân thọ, Ngoại Hải phường Quảng Thọ

Từ 05h30 đến 07h30 ngày 17/12

Tổ dân phố Hóc cây tre phường Quảng Long

Từ 06h30 đến 11h00 ngày 16/12 và từ 05h30 đến 12h30 ngày 17/12

Thôn Đông Thành xã Quảng Minh

Từ 06h30 đến 18h00 ngày 19/12 và 21/12

6. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Quảng Châu; các thôn Phúc Kiều, Sơn Tùng xã Quảng Tùng

Từ 06h30 đến 12h00 ngày 15/12

Các thôn Phúc Kiều, Di Lộc xã Quảng Tùng; các thôn Đông Tiến, Hà Tiến xã Quảng Tiến; các thôn Hưng Lộc, Hòa Bình xã Quảng Hưng

Từ 06h30 đến 17h00 ngày 15/12

Các thôn tú Loan, Chòm 6, Chòm 7 xã Quảng Hưng

Từ 05h30 đến 07h00 và từ 11h00 đến 12h30 ngày 17/12

Các thôn Văn Hà, Hải Lưu xã Quảng Tiến

Từ 06h30 đến 18h00 ngày 18/12 và 20/12

7. Huyện Minh Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Bản Phú Minh xã Thượng Hóa

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 17/12

Các tổ dân phố 5, 6 thị trấn Quy Đạt; các xã Xuân Hóa, Hóa Hợp, Hóa Sơn, Hóa Phúc, Hóa Tiến, Hóa Thanh, Dân Hóa, Trọng Hóa

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 18/12

8. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Nhà máy Clinker Văn Hóa

Từ 05h00 đến 17h00 ngày 15/12 và dự kiến từ 00h00 đến 18h00 ngày 27/12

Xã Lâm Hóa

Từ 06h30 đến 17h30 ngày 18/12

Các xã Kim Hóa, Hương Hóa, Thanh Hóa, Thanh Thạch

Từ 05h00 đến 17h30 ngày 20/12

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

[Trở về]