VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 02/8 đến ngày 08/8/2021)

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai,

Ngày 02/8

07h30

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh làm việc tại cơ quan

14h00

Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh uỷ

Thứ ba,

Ngày 03/8

07h30

Chủ tịch đi kiểm tra cở sở

14h00

Đ/c Phong họp Ban Chỉ đạo các ngày Lễ lớn tỉnh

Đ/c Hùng kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại một số doanh nghiệp, khu kinh tế

Thứ tư,

Ngày 04/8

08h00

Chủ tịch đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid 19

Đ/c Hùng dự kiểm tra hệ thống thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh và làm việc với Công ty TNHH 1TV Khai thác công trình thuỷ lợi (với đ/c Bí thư Tỉnh uỷ)

13h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh làm việc tại cơ quan

Thứ năm,

Ngày 05/8

08h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7/2021

14h00

Đ/c Lâm đi kiểm tra cơ sở

Thứ sáu,

Ngày 06/8

08h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

14h00

Chủ tịch, đ/c Hùng đi kiểm tra cở sở

Thứ bảy,

Ngày 07/8

 

Đ/c Hùng trực lãnh đạo UBND tỉnh

   

Chủ nhật,

Ngày 08/8

 

Đ/c Hùng trực lãnh đạo UBND tỉnh

 

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh)

[Trở về]