VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 06/9 đến ngày 12/9/2021)

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai,

Ngày 06/9

08h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

14h00

Chủ tịch họp Thường trực Tỉnh uỷ

Thứ ba,

Ngày 07/9

 

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh

 

 

Thứ tư,

Ngày 08/9

08h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh

14h00

Chủ tịch, các PCT UBND họp thường kỳ (họp trực tuyến) tháng 8/2021 và 8 tháng đầu năm 2021

Thứ năm,

Ngày 09/9

 

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh

 

 

Thứ sáu,

Ngày 10/9

 

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh

   

Thứ bảy,

Ngày 11/9

 

Đ/c Phong trực lãnh đạo UBND tỉnh

   

Chủ nhật,

Ngày 12/9

 

Đ/c Phong trực lãnh đạo UBND tỉnh

 

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh)

[Trở về]