VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 13/9 đến ngày 19/9/2021)

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai,

Ngày 13/9

08h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh họp bàn phương án phòng, chống dịch Covid-19 và sản xuất kinh danh sau ngày 15/9/2021

14h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

Thứ ba,

Ngày 14/9

08h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh

14h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

Thứ tư,

Ngày 15/9

08h00

Đ/c Hùng dự Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2022 (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

14h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh

Đ/c Phong dự Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thứ năm,

Ngày 16/9

 

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh

 

 

Thứ sáu,

Ngày 17/9

 

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh

   

Thứ bảy,

Ngày 18/9

 

Đ/c Hùng trực lãnh đạo UBND tỉnh

   

Chủ nhật,

Ngày 19/9

 

Đ/c Hùng trực lãnh đạo UBND tỉnh

 

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh)

[Trở về]