Bản in     Gởi bài viết  
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 02 năm 2018 
(Quang Binh Portal) -  Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 02/2018 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.
Thành phần tham dự tiếp công dân: 

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp;

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đồng Hới;

- Cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Ban Tiếp công dân tỉnh và Phòng Nội chính, Phòng Kinh tế - Văn phòng UBND tỉnh.

Thời gian: Một ngày, bắt đầu lúc 8h00′, thứ năm, ngày 22 tháng 02 năm 2018.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 06 - Phan Chu Trinh, TP. Đồng Hới.

Nguồn: Thông báo số 451/TB-VPUBND ngày 06/02/2018 của VPUBND tỉnh

[Trở về]