Bản in     Gởi bài viết  
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 03 năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 3/2017 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.
Thành phần tham dự tiếp công dân:

- Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thường trực UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và Sở Tư pháp;

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đồng Hới;

- Cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Tiếp công dân tỉnh và Phòng Nội chính - Văn phòng UBND tỉnh.

Thời gian: Một ngày, bắt đầu lúc 8h00′, thứ tư, ngày 15 tháng 3 năm 2017.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 06 - Phan Chu Trinh, TP. Đồng Hới.

Nguồn: Thông báo số 651/TB-VPUBND ngày 08/03/2017 của VPUBND tỉnh

[Trở về]