Bản in     Gởi bài viết  
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 10 năm 2016 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 10/2016 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì. 

1. Thành phần tham dự tiếp công dân:

- Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thường trực UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đồng chí Mai Văn Minh - Phó Giám đốc Sở), Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng và Sở Tư pháp;

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đồng Hới;

- Cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Tiếp công dân tỉnh và Phòng Nội chính - Văn phòng UBND tỉnh.

Thời gian: Một ngày, bắt đầu lúc 8h00′, thứ hai, ngày 17 tháng 10 năm 2016.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 06 - Phan Chu Trinh, TP. Đồng Hới.

Nguồn: Thông báo số 2275/TB-VPUBND ngày 10/10/2016

[Trở về]