Bản in     Gởi bài viết  
Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 12 năm 2021 
 (Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 12/2021 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.
Thành phần tham dự tiếp công dân: 

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Đồng Hới;

Thời gian: Một ngày, bắt đầu lúc 8h00′, ngày 15 tháng 12 năm 2021 (thứ tư)

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 06 - Phan Chu Trinh, TP. Đồng Hới.

Kính đề nghị các đồng chí tham gia đúng thành phần và thời gian quy định.

(Về Phương án bảo đảm phiên tiếp công dân định kỳ trong điều kiện phòng, chống dịch covid-19 tiếp tục thực hiện theo Phương án số 4185/PA-VPUBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh).

Nguồn: Thông báo số 4723/TB-VPUBND ngày 08/12/2021

[Trở về]