VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

Lien minh HTX

Trụ sở: Liên minh HTX

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 72 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 822832

- Email: lmhtxqb2008@gmail.com

- Website: www.lienminhhtxqb.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Chủ tịch: Ngô Gia Thởi
          - Điện thoại: (0232) 3822832

          - Email: thoingogia@gmail.com

 

 Phó Chủ tịch: Đoàn Đức Trung
          - Điện thoại: (0232) 3851550
 

          - Email: ductrungqb@gmail.com


II. CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC:

Văn phòng
          - Điện thoại: (0232) 3827847

Ủy ban kiểm tra
          - Điện thoại: (0232) 3816565

 
III. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

Trung tâm dịch vụ, tư vấn và dạy nghề
          - Địa chỉ: 11A - Mẹ Suốt - TP Đồng Hới 
          - Điện thoại: (0232) 3851728


[Trở về]