VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Liên doanh thực hiện Dự án Chăn nuôi bò thịt công nghệ cao tại Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1153/UBND-KT về việc liên doanh thực hiện Dự án Chăn nuôi bò thịt công nghệ cao tại Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình. 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình nghiêm túc tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc thiết bị...; tiếp tục tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt; khẩn trương triển khai đầu tư một số hạng mục công trình, khắc phục triệt để các vi phạm về môi trường.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 101/VPUBND-KT ngày 01/01/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình, theo đó tạm dừng chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình tại Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình. Chủ tịch Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình tiếp tục chỉ đạo người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của thành viên góp vốn theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình; báo cáo các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong việc góp vốn liên doanh tại Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình cho Chủ tịch Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình để chỉ đạo hoặc xin ý kiến cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý kịp thời.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, nắm bắt các vấn đề liên doanh, cơ chế phân phối lợi nhuận, việc tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động, vệ sinh môi trường... để tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời.

N.Quý

[Trở về]