VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Tăng cường giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, công chức, đảng viên về đạo đức, lối sống 
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã quan tâm thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP) thiết thực, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận như: Tham gia tích cực vào việc xây dựng, tuyên truyền quy định về PCTNLP; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu trong hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp...  
Tuy nhiên, công tác PCTNLP của MTTQ tổ chức thành viên của Mặt trận chưa thực sự quyết liệt trong việc tham gia PCTNLP, sự phối hợp hành động PCTNLP trong hệ thống Mặt trận thiếu sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả; tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi làm giảm lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước. Để khắc phục tình trạng đó, ngày 09/3/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện công tác PCTNLP giai đoạn 2018 - 2020.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong hệ thống Mặt trận và Nhân dân về phòng ngừa, đấu tranh PCTNLP; chủ động, tích cực tham gia vào việc xây dựng, phản biện xã hội nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật để PCTNLP, đặc biệt trong các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí như chính sách, pháp luật về quản lý đất đai, tài nguyên; công tác cán bộ; quy định liên quan đến cơ chế phân công, phân cấp, xác định trách nhiệm giữa các cơ quan, tổ chức và cá nhân; thủ tục hành chính; tài chính công; cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; các dự án BOT, BT... Qua đó phát hiện, kiến nghị để hạn chế, khắc phục những “khe hở” dễ dẫn đến tham nhũng, lãng phí.

Đặc biệt, trong năm 2018, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh sẽ tập trung cụ thể hóa vai trò giám sát của người dân, nhất là việc giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú, khu dân cư về những biểu hiện không lành mạnh về đạo đức, lối sống, dấu hiệu bất minh trong thu nhập, tải sản, nhà đất...; tăng cường giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, công chức, đảng viên về đạo đức, lối sống, chống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đưa các chuẩn mực về nếp sống cần, kiệm, liêm, chính của cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên sinh sống trên địa bàn vào quy ước, hương ước của khu dân cư; nghiên cứu việc áp dụng những yếu tố tích cực trong đạo đức tôn giáo để góp phần phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh đó, các cấp Mặt trận cũng sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giám sát; xây dựng quy trình tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí; chủ động, phối hợp với các cơ quan báo chí trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, cán bộ và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và các kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ Mặt trận các cấp, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng...

Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện công tác PCTNLP giai đoạn 2018 - 2020 được ban hành nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh về phòng ngừa, đấu tranh PCTNLP, tạo chuyển biến tích cực và thống nhất về nhận thức, hành động trong công tác PCTNLP phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới; đồng thời đẩy mạnh sự phối hợp và thống nhất hành động giữa các cơ quan, tổ chức của Mặt trận các cấp với cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, phát huy vai trò của Nhân dân trong công tác PCTNLP.

N.Quý

[Trở về]