VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Minh Hóa: Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm 8,9% Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Nhằm từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn, những năm qua, từ các chính sách và nguồn kinh phí hỗ trợ giảm nghèo, huyện Minh Hóa đã triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, phù hợp với thực tế địa phương.
Trong năm 2019, huyện Minh Hóa được UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn 92.941 triệu đồng để thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nói chung và chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, huyện đã tăng cường hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn; nhân rộng mô hình giảm nghèo; có chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ giáo dục, nhà ở, y tế, học nghề cho lao động nông thôn, tiền điện sáng cho hộ nghèo, chương trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới… góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tăng thu nhập cho người dân, ổn định cuộc sống. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của huyện giảm đáng kể. Tính đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 8,9% so với kế hoạch, đưa tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn chiếm 15,83%; hộ cận nghèo giảm trên 10% so với kế hoạch. Đặc biệt, đã có 25 hộ tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo.

Hiện nay, huyện Minh Hóa đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi hộ nghèo, cận nghèo phải có ý thức vươn lên, vượt qua khó khăn thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân; thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến sản phẩm nông sản nhằm đảm bảo đầu ra sản phẩm ngay tại địa phương, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững.

Thùy Linh (Đài TT-TH Minh Hóa)

[Trở về]