VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Một số kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2021 
Trong 9 tháng năm 2021, Tỉnh ủy Quảng Bình đã chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, các ngành trong Khối Nội chính, các huyện ủy, thành ủy triển khai tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng báo cáo “Thực trạng công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức; đề xuất, kiến nghị”, báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “tăng cường sự lãnh dạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; chỉ đạo bổ sung Danh mục các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan trong Khối Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại điểm cầu Quảng Bình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đẩy nhanh tiến độ; thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả việc điều chỉnh công tác kiểm tra, giám sát, rà soát lĩnh vực phòng, chống tham nhũng cho phù hợp với tình hình thực tế dịch bệnh tại địa bàn; đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lồng ghép trong quá trình thực hiện và quá trình dự thảo kết quả kiểm tra các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021 và trong tuyên truyền, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh... 

Bên cạnh việc chủ trì tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung trên, 9 tháng năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; nội dung công tác kiểm tra, giám sát trong Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021; chủ trì tổ chức thực hiện 02 Đoàn kiểm tra, 01 Đoàn rà soát theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021; chủ trì tổ chức 01 cuộc giám sát theo Kế hoach kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban; v.v... Tiếp tục theo dõi các đơn vị thực hiện Kế hoạch số 95-KH/TU, ngày 29/01/2019 của Tỉnh uỷ Quảng Bình về tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021; đã chủ trì tổ chức thực hiện viết, tiếp nhận, dẫn nguồn gần 100 tin, bài, ảnh đăng trên Chuyên trang phòng, chống tham nhũng thuộc Cổng thông tin điện tử Quảng Bình; viết, tiếp nhận, dẫn nguồn hơn 80 tin, bài, ảnh đăng trên Trang tin Nội chính Quảng Bình và nhiều tin, bài trên các Trang tin, Tạp chí, báo Trung ương và địa phương, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng của tỉnh nhà...

UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 và chủ động ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện 03 cuộc kiểm tra đối với 05 tổ chức đảng và 16 đảng viên là cấp ủy viên các cấp; 02 cuộc giám sát đối với 04 tổ chức đảng và 12 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Ban thường vụ cấp huyện, cấp cơ sở đã kiểm tra 295 tổ chức đảng và 498 đảng viên (có 464 đảng viên là cấp ủy viên các cấp); giám sát 197 tổ chức đảng và 408 đảng viên (có 364 đảng viên là cấp ủy viên các cấp)...


Đồng chí Nguyễn Lương Bình - UVBTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn công tác chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 2395/KH-UBND, ngày 31/12/2020 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh Quảng Bình; Kế hoạch số 632/KH-UBND, ngày 26/4/2021 về Triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, như: Quyết định số 391/QĐ-UBND, ngày 02/2/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình tổng thể của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; quyết định cấp, tạm ứng cho các đơn vị, địa phương chi trả chế độ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19; đã ban hành văn bản điều chỉnh cơ chế hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng F0 và điều chỉnh mức hỗ trợ của ngân sách tỉnh đối với F1 trên địa bàn…

Về kiểm soát tài sản, thu nhập, thực hiện yêu cầu kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các văn bản đã ban hành, toàn tỉnh có 69/69 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập (đơn vị đầu mối); 8.605 người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu; 8.600 người đã kê khai tài sản, thu nhập lần đầu; 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập; 8.600 bản kê khai đã được công khai; 3.444 bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết; 5.156 bản kê khai đã công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp. Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh tiếp nhận bản kê khai, tài sản, thu nhập của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp nhà nước để bàn giao bản kê khai, tài sản, thu nhập của những người thuộc diện kiểm soát của Thanh tra Chính phủ theo yêu cầu tại Văn bản số 105/C.IV-TH, ngày 19/4/2021 của Thanh tra Chính phủ; lập danh sách các đối tượng Giám đốc Sở trở lên và tương đương của tỉnh Quảng Bình thuộc thẩm quyền kiểm soát tài sản thu nhập của Thanh tra Chính phủ. Cũng trong mốc thời gian trên, toàn Ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện 230 cuộc thanh tra, trong đó có 51 cuộc thanh tra hành chính (gồm: 03 cuộc triển khai từ các kỳ trước chuyển sang; 48 cuộc triển khai trong kỳ); 179 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (gồm: 04 cuộc triển khai từ các kỳ trước chuyển sang; 175 cuộc triển khai trong kỳ).

Nhờ đó, công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì tốt trên tất cả các mặt, góp phần quan trọng giữ vững an ninh - chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.


Ban Nội chính Tỉnh ủy

[Trở về]