VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Năm 2019, xã Thanh Trạch phấn đấu về đích nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Là một xã về đích nông thôn mới từ năm 2015, hiện nay, xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch) đang tiếp tục cũng cố các tiêu chí, xây dựng và triển khai kế hoạch xã đạt nông thôn mới theo bộ tiêu chí nâng cao trong năm 2019.
Theo báo cáo rà soát 14 tiêu chí mà UBND tỉnh đã ban hành quyết định bộ tiêu chí xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 thì xã Thanh Trạch đã cơ bản đạt 12/14 tiêu chí. Hiện nay, có 02 tiêu chí là sản xuất và môi trường đang được xã tập trung chỉ đạo để hoàn thành trong thời gian tới.

Để thực hiện lộ trình về đích nông thôn mới năm 2019, xã Thanh Trạch đã tập trung xây dựng các mô hình vườn mẫu, cánh đồng mẫu, sản xuất công nghệ cao hữu cơ gắn với liên kết tham gia chuỗi giá trị; xây dựng các phương án bảo vệ môi trường, chỉnh trang đường giao thông nông thôn, giữ vững và xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp; đồng thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện chương trình ở các địa phương; xã cũng vận động thêm từ doanh nghiệp, tổ chức, con em xa quê thành đạt và Nhân dân tham gia đóng góp từ công sức, hiện vật và tiền mặt.

Đặng Hà

[Trở về]