VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Năm 2020, tập trung triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ trọng tâm về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) nhằm đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác cải cách TTHC, xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông với nhiệm vụ cải cách thể chế và các nhiệm vụ cải cách hành chính.
Để định hướng hoạt động cải cách TTHC, triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác kiểm soát TTHC, UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành hơn 300 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về kiểm soát TTHC theo từng lĩnh vực; đánh giá tác động, tổ chức lấy ý kiến, thẩm định đối với 08 dự thảo quy phạm pháp luật (QPPL) có quy định về 42 TTHC liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đất đai, tiếp cận điện năng, an toàn thực phẩm, xây dựng...

Xác định việc công bố, công khai TTHC là một trong những khâu trọng tâm để phát huy sự giám sát của toàn xã hội đối với TTHC, UBND tỉnh cũng đã ban hành 78 quyết định công bố danh mục và nội dung đối với 713 TTHC. Ngay sau khi được công bố, TTHC đã được cập nhật kịp thời lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC, đồng thời kết nối, tích hợp, đồng bộ hóa về Cổng Dịch vụ công, Hệ thống Thông tin một cửa điện tử, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

Việc giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ rệt, ngày càng phục vụ tốt hơn các yêu cầu giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đều bám sát và tuân thủ đúng quy định về TTHC như thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc. Trong năm, toàn tỉnh đã tiếp nhận 992.644 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn chiếm 98,38%%, tỷ lệ hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn chiếm 0,78%.

Bên cạnh đó, ngay sau khi Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức kiện toàn hệ thống Bộ phận Một cửa cho phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương. Đến nay, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được triển khai tại 157/159 xã, phường, thị trấn; 100% đơn vị cấp huyện và sở, ngành thực hiện cơ chế một cửa; 12 sở, ngành thuộc UBND tỉnh đưa gần 100% TTHC vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công với tổng số 1.047 TTHC, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Dịch vụ Bưu chính công ích được các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Toàn tỉnh đã có 38 Bưu cục, 18 điểm Bưu điện văn hóa xã và 01 Bưu cục tại Trung tâm Hành chính công tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC cho các sở, ban, ngành phát sinh nhiều hồ sơ như Giao thông vận tải, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã triển khai Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tại tất cả sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã với 1.735 TTHC, kết nối liên thông, đảm bảo xuyên suốt, cung cấp đầy đủ dữ liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi giao dịch.

Đặc biệt, UBND tỉnh đã hoàn thiện và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh nhằm đơn giản hóa, tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức trong thực hiện TTHC, giúp cho hoạt động của cơ quan Nhà nước được minh bạch, mang tính phục vụ cao, góp phần đẩy mạnh cải cách nền hành chính Nhà nước của tỉnh. Ngay sau khi Cổng Dịch vụ công Quốc gia được khai trương, Quảng Bình đã đăng ký cung cấp 02 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia là đổi Giấy phép lái xe và thông báo hoạt động khuyến mại.

Mặt khác, công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính được UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc theo quy định, nhất là thiết lập Chuyên mục “Người dân hỏi cơ quan chức năng trả lời” trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị, địa phương mình nhằm hướng dẫn, giải đáp, xử lý các ý kiến của tổ chức, cá nhân về TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết; đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức đối thoại về TTHC để nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, các sở, ban, ngành, địa phương đã rà soát, đánh giá quy định pháp luật về TTHC đang còn vướng mắc, bất cập ngay sau khi được phát hiện hoặc thông qua những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, đồng thời ban hành hoặc kịp thời có văn bản kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đơn giản hóa TTHC theo thẩm quyền. Trong năm, các sở, ban, ngành đã tổ chức rà soát và đề xuất đơn giản hóa 41 TTHC liên quan đến 08 văn bản QPPL trong lĩnh vực Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, Giao thông vận tải và Y tế…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC, năm 2020, toàn tỉnh tập trung triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nhiệm vụ kiểm soát TTHC, thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; xây dựng, hoàn thiện và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 - 2020...; kiểm soát chặt chẽ đối với quá trình soạn thảo ban hành văn bản QPPL có chứa quy định về TTHC, chỉ ban hành các TTHC theo đúng thẩm quyền được luật giao và đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp. Bên cạnh đó, các cấp, ngành và địa phương đẩy mạnh công tác rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC và quy định có liên quan đang còn vướng mắc, bất cập hoặc không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân; tiếp tục rà soát đưa TTHC vào thực hiện tại Bộ phận Một cửa các cấp; tăng dần tỷ lệ TTHC thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết tại Bộ phận Một cửa; rà soát, bổ sung TTHC để xây dựng, hoàn thiện và triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh đối với cả 3 cấp chính quyền.

Ngoài ra, toàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các hệ thống thông tin liên quan đến cải cách TTHC; tổ chức xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh trên cơ sở nâng cấp tính năng Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội đã được đầu tư xây dựng, đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; thực hiện nâng cấp, hoàn thiện các chức năng trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử đáp ứng theo yêu cầu tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP; xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...

Mai Anh

[Trở về]