VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Năm 2020, tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật 
(Quang Binh Portal) - Ngày 10/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2047/KH-UBND về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 
Theo đó, năm 2020, toàn tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ và Nhân dân tại địa bàn trọng điểm với các hình thức như PBGDPL trực tiếp, trên phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở, sinh hoạt Ngày Pháp luật; lồng ghép với các phong trào, chiến dịch ra quân thực hiện pháp luật; biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong chấp hành và thực hiện pháp luật tại địa bàn trọng điểm gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, điện thoại, đối thoại chính sách pháp luật…

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ cán bộ quản lý, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý Nhà nước, người có uy tín trong cộng đồng dân cư... tại địa bàn trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực đất đai; môi trường; an toàn thực phẩm; hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn giao thông, phòng chống mua bán người, phòng chống bạo lực gia đình...; biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ PBGDPL để cung cấp hoặc đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của các ngành, địa phương cho cán bộ, Nhân dân tại địa bàn trọng điểm khai thác, sử dụng; xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình, phóng sự, clip về tình hình vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm; biện pháp phòng ngừa, đấu tranh xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, các cấp, ngành cũng sẽ nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phân tích dự báo, phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật; cách thức, giải pháp vận động Nhân dân chấp hành pháp luật có hiệu quả tại địa bàn trọng điểm, tập trung vào các đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; tiếp tục phát huy vai trò của các câu lạc bộ, nhóm nòng cốt, tổ tự quản, điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư tham gia PBGDPL; khuyến khích cộng đồng dân cư xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước, trong đó có tiêu chí không vi phạm pháp luật, kiểm soát, tiến tới hạn chế tình hình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Kế hoạch nhằm cung cấp kịp thời cho cán bộ, Nhân dân các văn bản pháp luật mới ban hành về từng lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021; đa dạng hóa, áp dụng linh hoạt hình thức PBGDPL phù hợp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; xây dựng, nhân rộng mô hình chỉ đạo điểm về tăng cường PBGDPL, chú trọng phát hiện gương người tốt, việc tốt, trọng tâm phản ánh thực tiễn thi hành các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi Đề án. 

N.Q

[Trở về]