VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Năm 2021, huyện Minh Hóa phấn đấu có thêm 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2020, huyện Minh Hóa đã tích cực chỉ đạo các địa phương phối hợp với cơ quan, ban, ngành liên quan đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; tạo mọi điều kiện, nguồn lực để tăng các tiêu chí; giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được; tập trung chỉ đạo xã Trung Hóa, Tân Hóa, Xuân Hóa hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn NTM năm 2020. 
Đến nay, toàn huyện đã có 01 xã (Hóa Hợp) đạt chuẩn nông thôn mới; 03 xã (Trung Hóa, Xuân Hóa và Tân Hóa) đang đề nghị đạt chuẩn. Toàn huyện có 193 tiêu chí đạt chuẩn (bình quân 13,8 tiêu chí/xã), trong đó có 04 xã đạt 19 tiêu chí; 09 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 01 xã đạt từ 05 - 09 tiêu chí; không có xã dưới 05 tiêu chí.

Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng nông thôn mới tại một số xã vẫn còn nhiều bất cập, hiệu quả chưa cao; công tác tuyên truyền, quán triệt mục đích, nội dung chương trình đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân có nơi chưa tích cực, thiếu sự đa dạng, phong phú; một bộ phận cán bộ và Nhân dân chưa hiểu đúng tầm quan trọng, ý nghĩa của Chương trình, vẫn còn tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước, chưa phát huy hết nội lực của địa phương...

Thời gian tới, huyện Minh Hóa tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; xây dựng thôn, bản nông thôn mới nâng cao; huy động nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn, dự án trên địa bàn để vừa tạo sức mạnh tổng hợp, vừa nâng cao hiệu quả đầu tư, nhất là huy động nguồn vốn trong cộng đồng Nhân dân, các thành phần kinh tế; tạo cơ chế lồng ghép các nguồn vốn, tiếp cận nguồn vốn tín dụng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường tuyên truyền, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới; phấn đấu năm 2021 có thêm 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (xã Yên Hóa, Hóa Phúc); nâng tổng số tiêu chí nông thôn mới toàn huyện đạt 219 tiêu chí.

N.Q

[Trở về]