VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Năm 2022, phấn đấu 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 19 xã nông thôn mới nâng cao, 03 xã nông thôn mới kiểu mẫu 
(Quang Binh Portal) - Ngày 03/7/2022, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 602/VPUBND-KT truyền đạt ý kiến của đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận danh sách xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, thôn bản khó khăn đạt NTM năm 2022.
Theo đó, năm 2022, có 06 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM gồm Mỹ Trạch (huyện Bố Trạch), Quảng Thạch (huyện Quảng Trạch), Cảnh Hóa (huyện Quảng Trạch), Cao Quảng (huyện Tuyên Hóa), Yên Hóa (huyện Minh Hóa), Tân Hóa (huyện Minh Hóa); 19 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao: Tân Thủy, Phong Thủy (huyện Lệ Thủy), Võ Ninh, Vĩnh Ninh, Xuân Ninh, Hải Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh (huyện Quảng Ninh), Quang Phú, Thuận Đức, Đức Ninh, Nghĩa Ninh, Lộc Ninh (thành phố Đồng Hới), Thanh Trạch, Bắc Trạch, Đại Trạch (huyện Bố Trạch), Mai Hóa, Châu Hóa (huyện Tuyên Hóa), Quảng Hải (thị xã Ba Đồn); 03 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu: Lương Ninh (huyện Quảng Ninh), Xuân Thủy (huyện Lệ Thủy), Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới).

Ngoài ra, 35 khu dân cư kiểu mẫu; 11 thôn bản khó khăn phấn đấu đạt chuẩn NTM và 137 vườn mẫu.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổng hợp theo dõi, tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia tỉnh chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách hỗ trợ các địa phương hoàn thành mục tiêu năm 2022.

PV Hồng Mến

[Trở về]