VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật 
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/01/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 37/UBND-NC triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.
Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung của Chỉ thị số 43/CT-TTg, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng và thi hành pháp luật; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên, hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; gắn việc xây dựng pháp luật với tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương cần bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ do văn bản cấp trên giao và tình hình thực tiễn của địa phương để kịp thời ban hành hoặc trình HĐND cùng cấp ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh ban hành văn bản QPPL trong lĩnh vực được giao quản lý; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật; phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong nghiên cứu xây dựng, đề xuất chính sách và soạn thảo, trình văn bản QPPL; thực hiện đúng, đầy đủ quy trình trong xây dựng văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); kiểm tra, rà soát văn bản QPPL liên quan đến nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương được giao quản lý, kịp thời đề xuất nội dung hoàn thiện văn bản QPPL, phát hiện những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tiễn để xử lý hoặc tham mưu xử lý theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; thường xuyên đổi mới phương pháp, hình thức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định rõ nhiệm vụ được phân công, trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức thi hành pháp luật; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật để đề xuất giải pháp thực thi có hiệu quả; phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi vi phạm pháp luật; củng cố, kiện toàn và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác pháp chế, tham mưu xây dựng pháp luật ở địa phương theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu công việc đặt ra; ưu tiên, tăng cường nguồn lực, nhất là nguồn tài chính đầu tư cho công tác xây dựng pháp luật.

Hồng Mến

[Trở về]