VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, thể thao gắn với giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa và Thể thao vừa thống nhất ban hành Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, thể thao và giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn, giai đoạn 2021 - 2025. 
Theo đó, từ tháng 5/2021 - 12/2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Sở Văn hóa và Thể thao sẽ phối hợp thực hiện các hoạt động như: Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở trong việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xây dựng đời sống văn hóa, thể thao gắn với giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; đẩy mạnh tuyên truyền, tuyên truyền cổ động trực quan, vận động người dân vùng nông thôn nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, xây dựng đời sống văn hóa, thể thao ở cơ sở và giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; hoàn thiện và phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao ở địa bàn nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp Nhân dân tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng Nhân dân nông thôn.

Bên cạnh đó, hai ngành sẽ phối hợp xây dựng và triển khai các mô hình thí điểm về xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong Chương trình MTQG xây dựng NTM; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ quản lý về văn hóa, thể thao, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa và phát triển nông thôn; triển khai chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông thôn; thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), trong đó chú trọng xây dựng các sản phẩm OCOP mang giá trị đặc trưng văn hóa của địa phương.

Chương trình phối hợp nhằm củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa, thể thao gắn với giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng hiện có của hai ngành để xây dựng, tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa và thể thao ở nông thôn gắn với xây dựng NTM.

N.Q

[Trở về]