VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu hút, quản lý đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/5/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 831/KH-UBND về việc triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị “về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.
Kế hoạch với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu hút, quản lý đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo vệ môi trường, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh, tạo môi trường thu hút đầu tư mạnh mẽ vào tỉnh gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh. Trong đó, phấn đấu thu hút vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 0,6 - 0,8 tỷ USD; giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 1,0 - 1,2 tỷ USD; đến năm 2030, thu hút được dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn vào các ngành đột phá, trụ cột của tỉnh, trọng tâm là các lĩnh vực năng lượng tái tạo, du lịch, dịch vụ, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao.

Để đạt mục tiêu, tỉnh sẽ phải triển khai có hiệu quả các giải pháp: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; thực hiện tốt cơ chế, chính sách về nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài; nâng cao năng lực thực hiện quản lý, giám sát đầu tư; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đầu tư nước ngoài.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vị trí, tầm quan trọng của công tác thu hút đầu tư nước ngoài đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch quán triệt, phổ biến kế hoạch sâu rộng trong các ngành, các cấp và toàn thể quần chúng Nhân dân. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng diễn đàn tiếp nhận ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân...

Hồng Mến
 

 

[Trở về]