VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Nâng cao chất lượng, hiệu quả phát hiện xử lý tham nhũng 
(Quang Binh Portal) - Ngày 14/10/2019, Thanh tra tỉnh đã có Kế hoạch hành động số 405/KH-TTr thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của ngành Thanh tra.  
Mục tiêu của Kế hoạch là giảm đáng kể mọi loại hình tham nhũng và hối lộ, phấn đấu đến năm 2020, kiện toàn tổ chức bộ máy, chuẩn hóa nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả phát hiện xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng; đến năm 2030, xây dựng hệ thống thanh tra tập trung thống nhất và tăng thẩm quyền thanh tra để phát huy vai trò và tạo sự chủ động cho thanh tra trong công tác quản lý Nhà nước, phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, để đạt được mục tiêu đề ra, trong giai đoạn 2019 - 2020, ngành Thanh tra tỉnh sẽ thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Thanh tra; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động của cơ quan; tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định về thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan và quy định của pháp luật; chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản lý công việc để phòng, ngừa tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh đó, ngành cũng sẽ nghiêm túc thực hiện việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ; phát huy sức mạnh của tập thể, tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, giám sát, phát hiện hành vi tham nhũng và đẩy mạnh sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng. Trước mắt, ngành Thanh tra tỉnh sẽ tập trung việc xác minh nguồn gốc tài sản có dấu hiệu bất minh và xem xét, làm rõ các hành vi tham nhũng.

Giai đoạn 2021 - 2030, toàn ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật phòng, chống tham nhũng, góp phần ngăn chặn, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí để đảm bảo chính xác thông tin khách quan, đúng sự thật, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng; chú trọng phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, nhất là tập trung vào những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như đầu tư xây dựng, đất đai, tín dụng, ngân hàng, thu ngân sách, mua sắm công... và công tác cán bộ.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống nhất hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra về sự phát triển bền vững, tạo đồng thuận và quyết tâm chính trị cao; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

N.Q

[Trở về]