VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Tuyên Hóa 
(Quang Binh Portal) - Công tác tiếp xúc cử tri (TXCT), tiếp công dân; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của đại biểu dân cử, là biện pháp thiết thực tăng cường mối liên hệ, củng cố lòng tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Thông qua đó, Thường trực HĐND, đại biểu HĐND hiểu được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công dân, đồng thời việc giám sát đảm bảo đơn thư của công dân được giải quyết kịp thời nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân, giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri, hoạt động của HĐND huyện.

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện Tuyên Hóa luôn chú trọng công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và công tác TXCT; vào ngày mồng 10 hàng tháng tại phòng tiếp công dân của cơ quan HĐND và UBND huyện và giao cho Ban Tiếp công dân của huyện tiếp thường xuyên vào các ngày làm việc khi có công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện được gửi về, yêu cầu UBND xã, thị trấn thông báo công khai đến các thôn, bản, tiểu khu; đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, thị trấn. Từ năm 2018 đến nay, Thường trực HĐND huyện đã thực hiện tiếp công dân định kỳ 20 phiên, có 18 công dân đến phản ánh, kiến nghị 21 nội dung. Nội dung phản ánh, kiến nghị liên quan đến giải quyết chế độ chính sách, rà soát hộ nghèo, các vấn đề liên quan đến đất đai. Thường trực HĐND huyện và các thành viên tại phiên tiếp công dân đã trực tiếp trả lời 10 nội dung, chuyển 11 nội dung kiến nghị đến UBND cấp xã giải quyết.

Đối với việc tiếp công dân thường xuyên, sau khi Bộ phận Tiếp công dân của Văn phòng HĐND, UBND huyện tổng hợp nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi về Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện tổng hợp báo cáo và có công văn chuyển đơn thư, nội dung kiến nghị của công dân tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời gửi công văn hướng dẫn, giải thích tới công dân có đơn thư khiếu nại, tố cáo để thực hiện quy trình theo quy định. Hầu hết các đơn thư và nội dung kiến nghị của công dân do Thường trực HĐND chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân xem xét trả lời, giải quyết theo quy định.

Về công tác TXCT Thường trực HĐND và thông báo tiếp xúc cử tri của UBMTTQVN huyện, các Tổ Đại biểu HĐND huyện đã thực hiện tốt việc TXCT trước và sau các kỳ họp HĐND huyện tại địa bàn ứng cử. Trên cơ sở thông báo của Thường trực UBMTTQVN huyện, các Tổ Đại biểu đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBMTTQVN các xã, thị trấn để tổ chức các hội nghị TXCT; phân công đại biểu báo cáo, tiếp thu, trả lời, giải trình các kiến nghị của cử tri… Việc bố trí các điểm tiếp xúc được thực hiện luân phiên giữa các thôn, bản, tiểu khu, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri gặp gỡ tiếp xúc với đại biểu HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND huyện phân công cán bộ làm Thư ký hội nghị để ghi chép, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Chất lượng TXCT ngày càng được nâng lên, được cử tri đánh giá cao. Tại các buổi tiếp xúc, các đại biểu đã báo cáo với cử tri tình hình kinh tế - xã hội của huyện; nội dung dự kiến, kết quả kỳ họp của HĐND huyện và kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của cơ quan. Nhiều vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị đã được các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết dứt điểm tại buổi tiếp xúc. Sau cuộc TXCT, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBMTTQ huyện tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phân loại và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Từ năm 2018 đến nay, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức TXCT của đại biểu HĐND huyện tại 80 điểm/20 xã, thị trấn, có gần 5000 cử tri tham gia với 482 ý kiến kiến nghị.
Cùng với đó, Thường trực HĐND, các Ban, Tổ Đại biểu HĐND huyện đã tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Tại phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện đã bố trí thời gian để yêu cầu những phòng ban chuyên môn, đơn vị có liên quan, UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, giải trình vấn đề mà cử tri quan tâm, kiến nghị nhiều lần. Vì vậy, những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị được cơ quan chuyên môn giải quyết kịp thời và hiệu quả hơn.

Ngoài việc tổ chức cho Đại biểu HĐNDTQ huyện TXCT tại địa bàn ứng cử, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Thường trực UBMT huyện tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Tổ Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa bàn huyện; tổng hợp, báo cáo kịp thời những kiến nghị của cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, chuyển Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Trong hoạt động TXCT, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo lồng ghép hai cấp tiếp xúc tại một điểm, tạo điều kiện giúp cho cơ sở, cử tri thuận tiện hơn trong việc tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, hiệu quả thực sự của công tác tiếp dân chưa cao; công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư của cơ quan, đơn vị liên quan có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu; kiến nghị của công dân chậm được giải quyết. Công tác TXCT, hình thức TXCT chủ yếu là tiếp xúc chung theo quy định, việc TXCT theo nơi cư trú, nơi làm việc hoặc theo chuyên đề còn hạn chế; một số kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền chưa thuyết phục; ý thức chấp hành pháp luật của cử tri còn hạn chế.

Để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, công tác TXCT, thời gian tới, Thường trực HĐND huyện Tuyên Hóa tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, các văn bản có liên quan; tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp công dân, xử lý, theo dõi, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường giám sát việc thi hành pháp luật khiếu nại, tố cáo tại địa phương; hường xuyên theo dõi, đôn đốc cơ quan hữu quan thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc thông qua việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đưa vào các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND để xây dựng chương trình giám sát hoặc yêu cầu các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết; kiện toàn, củng cố bộ máy làm công tác tham mưu giúp việc để nâng cao chất lượng, hiệu quả của cơ quan giúp việc cho HĐND trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân mà trực tiếp là Văn phòng HĐND&UBND huyện; đồng thời biết kiên nhẫn, lắng nghe ý kiến của dân, giải thích cho dân rõ về pháp luật và hướng dẫn công dân thực hiện đúng quy trình thủ tục.

Đối với công tác TXCT, HĐND huyện chú trọng vào việc nâng cao chất lượng các hội nghị TXCT của đại biểu HĐND; phát huy vai trò giám sát của đại biểu HĐND sau mỗi cuộc TXCT thông qua các kỳ họp và qua công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Với những ý kiến trả lời, giải quyết chưa thỏa đáng, đại biểu cần kiến nghị UBND tiếp tục chỉ đạo giải quyết; trong quá trình TXCT vận động cử tri là người lao động ở các thành phần, giới, lứa tuổi cùng tham dự để có thể phản ánh đầy đủ những vấn đề dân sinh bức xúc đang diễn ra ở địa phương, đơn vị; tại các buổi TXCT phải có sự tham gia đầy đủ của lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện để nắm bắt kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri và chủ động tham mưu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định và tăng cường TXCT theo chuyên đề.

Đặng Hà

[Trở về]