VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Nâng cao chất lượng khám tuyển nghĩa vụ Quân sự, Công an Nhân dân 
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2117/UBND ban hành ngày 18/11/2020.
Theo đó, thời gian qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và Công an Nhân dân luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy chính quyền các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Năm 2020, các địa phương giao quân đủ số lượng, cơ bản đạt chất lượng. Tuy nhiên, trong quá trình khám tuyển còn một số tồn tại như còn để lọt công dân chưa đạt tiêu chuẩn sức khỏe nhập ngũ vào Quân đội, Công an; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ tuyển quân của một số cấp ủy, chính quyền địa phương còn thiếu chủ động; sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương có nơi chưa chặt chẽ; một số huyện, xã còn có hiện tượng giao khoán cho cơ quan chuyên môn. Công tác sơ tuyển ở một số xã, phường, thị trấn chưa được quan tâm đúng mức; Hội đồng khám ở các địa phương chất lượng còn thấp, thiếu các Bác sỹ chuyên khoa; công tác tổ chức khám tuyển chưa khoa học, có nơi bố trí phòng khám chưa phù hợp; kết quả khám và kết luận còn thiếu chính xác...

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại, nâng cao chất lượng khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015; Luật Công an Nhân dân năm 2018; Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng về quy định khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an về quy định tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân và Kế hoạch số 1993/KH-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2021; tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015, Luật Công an Nhân dân năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia bảo vệ Tổ quốc bằng nhiều hình thức phong phú, chú trọng đối tượng là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa bàn trọng điểm để xây dựng khí thế thi đua sẵn sàng nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ khám tuyển nghĩa vụ Quân sự, Công an Nhân dân...

Hồng Lựu

[Trở về]