VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Nâng cao chất lượng tiếp công dân trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm, đề cao trách nhiệm, phối hợp đồng bộ, tập trung giải quyết cơ bản những vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể, công dân. Khi phát sinh những nội dung có đông người cùng kiến nghị, UBND tỉnh đã cử các Đoàn công tác về cơ sở tổ chức đối thoại với công dân, tiếp xúc cử tri, kiểm tra đôn đốc việc giải quyết, xác minh nội dung kiến nghị, khiếu nại nhằm sớm ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội tại cơ sở, qua đó đã hạn chế được việc phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo và đảm bảo cho công tác giải quyết đạt hiệu quả cao nhất.
Mặt khác, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; chú trọng giải quyết các vụ việc khiếu nại tập thể, đông người, vượt cấp và các vụ việc mới phát sinh; những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài đã được giải quyết theo đúng Kế hoạch số 1130/KH-TTCP, Kế hoạch 2100/KH-TTCP và Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cấp, ngành đã chấp hành nghiêm những quy định của Luật Tcông dân 2013, Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2011 và các văn bản pháp luật liên quan nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, các quy định khi triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, thanh tra tỉnh đã hướng dẫn thanh tra cấp huyện, thanh tra các sở, ngành tích cực triển khai thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phối hợp với các cấp, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức tiếp công dân; đồng thời tập trung rà soát và phối hợp để giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Nhiều vụ việc đã tổ chức họp với sự tham gia của ban, ngành có liên quan để tranh thủ ý kiến tham gia trước khi ban hành quyết định giải quyết nhằm đảm bảo tính khách quan, đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế.

Cụ thể, thời gian các cơ quan hành chính Nhà nư¬¬¬¬ớc đã tiếp 17.624 lư¬ợt công dân, 408 lượt đoàn đông người; thường xuyên, tiếp định kỳ, đột xuất của lãnh đạo 8.366 lượt công dân. Riêng tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh 492 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, số vụ việc hướng dẫn bằng văn bản 3.383 vụ việc; giải thích, hướng dẫn trực tiếp 8.322 vụ việc; chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 3.104 vụ việc. Số lượt đoàn đông người 408 lượt đoàn; số vụ việc đoàn đông người yêu cầu giải quyết 372 vụ việc, trong đó số vụ việc mới phát sinh trong mốc giám sát 372 vụ việc; số vụ việc có nội dung cũ đã được xem xét, giải quyết nay tiếp tục khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 10 vụ việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân vẫn còn những tồn tại như nhiều địa phương chỉ chú trọng đến việc giải quyết hết thẩm quyền mà chưa quan tâm đến giải quyết dứt điểm vụ việc; tình trạng né tránh, đùn đẩy một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp không được khắc phục và giải quyết còn chậm, có vụ việc giải quyết không phù hợp với thực tế; việc tổ chức thực hiện một số quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật thiếu kịp thời và dứt điểm dẫn đến người khiếu nại tiếp tục gửi đơn với thái độ rất bức xúc; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa chính xác, kịp thời, còn bị động, lúng túng trong chỉ đạo xử lý tình huống phức tạp xảy ra; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo hiệu quả chưa cao; chế độ thông tin, báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân có nơi chưa nghiêm túc, chất lượng còn hạn chế. Một số quy định pháp luật còn chồng chéo; việc phối hợp của các sở, ban, ngành chức năng với cấp huyện trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo có lúc chưa kịp thời; công tác hòa giải ở cơ sở còn hạn chế, tỷ lệ các vụ việc hòa giải thành trong lĩnh vực tranh chấp đất đai còn thấp; cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân còn kiêm nhiệm, không có biên chế chuyên trách.

Để nâng cao chất lượng tiếp công dân các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương cần chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở, tăng cường vận động, thuyết phục kết hợp giải quyết đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Thủ trưởng các cấp, ngành phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, chỉ đạo sát sao và thường xuyên theo dõi, kiểm tra cấp dưới trong quá trình thực thi công vụ; khi phát sinh khiếu nại, tố cáo kịp thời chỉ đạo giải quyết, kết luận rõ đúng, sai; xử lý kịp thời, dứt điểm, nghiêm minh những sai phạm về pháp luật và kinh tế; tăng cường thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cấp dưới trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo của cấp trên; tổ chức tốt việc theo dõi, nắm tình hình khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở để chủ động đề xuất biện pháp giải quyết có hiệu quả; chú trọng bố trí cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt cho công tác tiếp công dân, đồng thời lựa chọn, bố trí cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân đảm bảo về trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp với công dân khi thực hiện các dự án, giải phóng mặt bằng, đền bù, giải tỏa để hạn chế khiếu kiện nảy sinh ở các lĩnh vực giải tỏa đền bù. Mặt khác, các cơ quan chức năng, huyện, thành phố có phương án lựa chọn và bố trí cán bộ, công chức làm công tác địa chính, giải tỏa đền bù đảm bảo về trình độ và năng lực, có phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao, nhằm thực hiện có hiệu quả công việc, hạn chế khiếu nại, tố cáo của công dân phát sinh ở lĩnh vực này; đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân gắn với việc tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cần kịp thời; phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; tăng cường quan hệ phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận, hội, đoàn thể tham gia thực hiện tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đặng Hà

[Trở về]