VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Trong thời gian qua, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên địa bàn tỉnh cơ bản đã tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL và văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, qua công tác quản lý, theo dõi nhiệm vụ xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh và kết quả giám sát của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết còn chậm; một số dự thảo chưa xác định đúng thẩm quyền, nội dung, hình thức theo quy định; các văn bản có chứa QPPL nhưng chưa được ban hành bằng hình thức văn bản QPPL; một số hồ sơ gửi lấy ý kiến góp ý, thẩm định, thẩm tra chưa đảm bảo thời gian; việc rà soát văn bản, xử lý văn bản sau rà soát chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời.
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL của địa phương, góp phần cải cách thể chế và hiệu quả công tác cải cách hành chính, ngày 14/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 67/UBND-NC về việc chấn chỉnh công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn căn cứ tình hình thực tiễn trong công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn và văn bản QPPL cấp trên có giao cho địa phương ban hành văn bản quy định chi tiết để kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành văn bản đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng quy định của pháp luật; quá trình tham mưu xây dựng văn bản QPPL phải xác định rõ giới hạn về thẩm quyền, nội dung lẫn hình thức; tuân thủ nghiêm túc trình tự, thủ tục, thời gian, thành phần hồ sơ thẩm định, hồ sơ trình ban hành văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL; đồng thời tăng cường rà soát toàn diện văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý để kịp thời phát hiện những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành cũng như tình hình thực tiễn để đề xuất cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện.

Cùng với đó, Sở Tư pháp tăng cường công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng văn bản QPPL; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL theo đúng quy trình, tiến độ được giao; thực hiện thẩm định, góp ý văn bản QPPL có chất lượng, hiệu quả; đảm bảo văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản QPPL hiện hành; tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, văn bản hành chính có chứa các QPPL để phối hợp với cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục trong xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản QPPL; ban hành văn bản QPPL thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản QPPL.

Minh Huyền

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet