VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Nâng cao hiệu quả việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, việc thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã có nhiều cố gắng và đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa đang còn nhiều hạn chế. Để thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa đảm bảo đúng quy định, ngày 29/5/2019, UBND huyện Lệ Thủy đã ban hành Công văn số 1148/UBND-TNMT về việc thực hiện TTHC trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường.
Theo đó, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC mở sổ theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người thực hiện TTHC trong lĩnh vực đất đai; thực hiện đúng quy định của bộ TTHC trong việc tiếp nhận hồ sơ, chấm dứt tình trạng tiếp nhận hồ sơ sau khi đã hoàn thành các bước TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã, đồng thời thực hiện đảm bảo thời gian giải quyết TTHC tại xã.

UBND huyện Lệ Thủy cũng giao Trung tâm Giao dịch Một cửa liên thông và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện chỉ đạo bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC chịu trách nhiệm kiểm soát quá trình thực hiện theo cơ chế liên thông TTHC tại cấp xã, hồ sơ khi được tiếp nhận tại Trung tâm Giao dịch Một cửa liên thông huyện phải đảm bảo TTHC; thực hiện việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và hướng dẫn thực hiện TTHC theo quy định. Cùng với đó, huyện cũng chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tham mưu UBND huyện kiểm soát quy trình thực hiện TTHC đảm bảo theo quy định, tổng hợp, báo cáo kịp thời những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường…

Hồng Lựu

[Trở về]