VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Nâng cao nhận thức của người dân, các cơ quan, tổ chức về công tác đăng ký và thống kê hộ tịch 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Ban Chỉ đạo Chương trình hành động Quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch (BCĐ Chương trình) tỉnh đã nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến thực hiện chương trình đăng ký, thống kê hộ tịch và hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký hộ tịch cho các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh với những kết quả tích cực, đáng ghi nhận.
Trong công tác thông tin, tuyên truyền, BCĐ Chương trình đã lồng ghép tổ chức 13 hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho trên 1.400 lượt người tham dự; in ấn và phát hành 152.900 tài liệu tuyên truyền, trong đó có 135.000 tờ gấp, 17.900 cuốn bản tin Tư pháp; cung cấp cho cấp xã tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh cơ sở; thực hiện 12 chuyên mục Pháp luật và Đời sống trên Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình và 12 chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên Báo Quảng Bình; tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”. Thông qua các chương trình, chuyên trang, chương trình Thời sự, chuyên mục “Pháp luật đời sống”, “An ninh Quảng Bình”, “Cải cách hành chính”, “Nông dân Quảng Bình”..., Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã thông tin, vấn đề về công tác đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Bằng công tác tuyên truyền đã giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nắm vững hơn quy định của pháp luật về hộ tịch cũng như nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Hộ tịch và các văn bản có liên quan; quyền và nghĩa vụ của mình trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, giúp trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện Luật Hộ tịch ngày càng được nâng lên.

Thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh tại địa phương và ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, hàng năm, BCĐ đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với UBND cấp huyện thống kê tỷ lệ trẻ em được đăng ký khai sinh, tỷ lệ người chết trong năm được đăng ký khai tử gửi Bộ Tư pháp, Cục Thống kê công bố theo quy định; đồng thời phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thống kê thông tin số liệu về kết hôn, ly hôn, tảo hôn của dân tộc thiểu số. Ngoài ra, theo quy định của Luật Hộ tịch và Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung hoạt động thống kê của ngành Tư pháp, định kỳ 6 tháng, hàng năm, cơ quan thường trực BCĐ Chương trình đều thực hiện thống kê số liệu và báo cáo theo quy định hoặc thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có liên quan.

Theo báo cáo của Sở Tư pháp tổng hợp số liệu đăng ký hộ tịch từ năm 2017 - 2020, số trẻ em được đăng ký khai sinh 74.527 trường hợp/75.455 trường hợp trẻ em được sinh ra, đạt tỷ lệ 98,7%; tỷ lệ trẻ em sinh ra sống và được đăng ký khai sinh tăng bình quân 01%/năm; số trẻ em trên địa bàn được đăng ký khai sinh trước 05 tuổi 77.368/78.324 trường hợp, đạt tỷ lệ 98%; tỷ lệ dân số được đăng ký và cấp giấy khai sinh đạt 75%. Bên cạnh đó, số trường hợp được đăng ký khai tử 21.057/24.461 trường hợp, đạt tỷ lệ 86%; số trường hợp nam nữ sống chung như vợ chồng đăng ký kết hôn và được cấp Giấy chứng nhận kết hôn 22.519/22.811 trường hợp, đạt tỷ lệ 99%; số trường hợp ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn 1.859/2.182 trường hợp, đạt tỷ lệ 85,2%; số trường hợp nhận nuôi con nuôi được đăng ký và cấp Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi 41 trường hợp, đạt tỷ lệ 100%; số trường hợp nuôi con nuôi thực tế trước năm 2017 được đăng ký 02 trường hợp, đạt tỷ lệ 100%.

Tuy nhiên, hiện nay, bộ máy tổ chức của Tư pháp cấp huyện mặc dù đã được kiện toàn, bổ sung nhưng một số địa phương vẫn chưa hoàn thiện và chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đối với một số đơn vị cấp xã chỉ bố trí 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch nhưng ngoài công tác hộ tịch còn phải đảm nhiệm 08 nhóm nhiệm vụ khác, do đó ít có thời gian đầu tư cho việc nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Mặc dù, đến nay, 151/151 đơn vị cấp xã, 8/8 đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cài đặt, đưa vào sử dụng Phần mềm Đăng ký và quản lý hộ tịch nhưng do một số địa phương cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đăng ký, quản lý hộ tịch chưa đảm bảo. Tình trạng đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn vẫn còn xảy ra, gây khó khăn cho công tác thống kê, đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn. Nhận thức quyền và nghĩa vụ của một số người dân trong việc đăng ký hộ tịch vẫn còn hạn chế, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới đã làm ảnh hưởng đến đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ sở…

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động Quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh, BCĐ Chương trình giao Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp với Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, các sở, ngành và UBND cấp huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch để người dân tiếp cận sâu hơn về quyền, trách nhiệm đăng ký hộ tịch, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác đăng ký, thống kê hộ tịch của các cơ quan, tổ chức; tiếp tục khảo sát, đánh giá, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về hộ tịch, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức làm công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để tham mưu UBND tỉnh, BCĐ Chương trình kinh phí thực hiện Đề án số hóa cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh; kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện Đề án số hóa cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh và ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan y tế có chức năng thu thập dữ liệu sinh, tử; bố trí đủ số lượng công chức tại UBND cấp huyện, cấp xã; hoàn thiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư theo lộ trình được quy định tại Luật Căn cước công dân.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai Phần mềm Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Đề án số hóa sổ hộ tịch theo Quyết định số 4824/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh; thực hiện thống nhất các loại giấy tờ hộ tịch trong hồ sơ liên quan đến việc hưởng chế độ, chính sách của công dân và nội dung khác có liên quan; giải quyết vấn đề về hộ tịch liên quan đến người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người di cư tự do kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào; thống kê số liệu hộ tịch hàng năm và công bố công khai bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và nhu cầu sử dụng của cá nhân, tổ chức theo quy định.

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, bố trí đủ số lượng công chức làm công tác hộ tịch tại cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch các cấp trên địa bàn đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch; nâng cao tỷ lệ đăng ký khai sinh, khai tử, nuôi con nuôi, tỷ lệ xác nhận thông tin về việc ly hôn trong Sổ hộ tịch; kết hôn; giảm tỷ lệ tảo hôn không có kết hôn cận huyết thống; nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thống kê hộ tịch; đồng thời bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để ứng dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

Minh Huyền

[Trở về]