VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/3/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Bình, năm 2022. 
Theo đó, để đảm bảo việc thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh theo đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước, cung cấp dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, năm 2022, các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc UBND tỉnh và đơn vị liên quan sẽ tiến hành kiểm tra tập trung vào các nội dung như: Phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, số lượng thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan đã được đưa vào Hệ thống quản lý chất lượng; hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức và người lao động trong phạm vi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; sự tuân thủ của cơ quan đối với yêu cầu của Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 như chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định khác và yêu cầu pháp luật liên quan; hoạt động cải tiến trong Hệ thống quản lý chất lượng; việc áp dụng vận hành hệ thống ISO điện tử; công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001; việc đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cơ quan đã được đưa vào Hệ thống quản lý chất lượng...

Qua kiểm tra nhằm rút ra được những vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như những vấn đề nảy sinh, bất cập trong quá trình áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng và những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001.

PV:NQ

[Trở về]