VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Nâng cao vị thế của nữ giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình 
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới (BĐG) đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng góp phần nâng cao vị thế của nữ giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. Bên cạnh đó, nhiều chính sách an sinh xã hội gắn với mục tiêu, chỉ tiêu Chiến lược Quốc gia về BĐG giai đoạn 2011- 2020 đã tạo điều kiện để người dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em tiếp cận được với những chương trình, dịch vụ xã hội thiết yếu về y tế, giáo dục, việc làm, nhà ở, nước sạch... góp phần thay đổi nhận thức về giới của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người dân về vai trò bình đẳng giữa nam giới và nữ giới đối với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Trong giai đoạn 2011- 2020, công tác xây dựng, ban hành và triển khai văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng chính sách, pháp luật đã được tiến hành nghiêm túc. Các cấp, ngành đã chú trọng đánh giá tác động của chính sách; tổng kết tình hình thi hành pháp luật có liên quan; đăng tải nội dung dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để lấy ý kiến rộng rãi trên website của cấp, ngành, đồng thời tổ chức nhiều cuộc hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, trong đó tập trung vào việc lồng ghép vấn đề BĐG. Nhiều chính sách được ban hành có tác động mạnh mẽ đối với việc thực hiện BĐG như chính sách lao động - việc làm, bảo trợ xã hội, dạy nghề, phòng, chống tệ nạn xã hội... Hàng năm, tỉnh đã tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hành động về BĐG. Qua kiểm tra cho thấy việc lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch hành động về BĐG vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã được chú trọng, trong đó một số lĩnh vực lao động việc làm, dạy nghề, y tế, giáo dục - đào tạo, giảm nghèo đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về BĐG, trong 10 năm qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh và phối hợp tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra lồng ghép nội dung về BĐG tại 08 huyện, thị xã và thành phố, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy từ khi Luật BĐG ra đời, kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia BĐG ban hành đã góp phần quan trọng thúc đẩy BĐG trên mọi lĩnh vực, nâng cao vị thế và phát huy vai trò của phụ nữ, đảm bảo quyền con người và an sinh xã hội; đồng thời đa số các đơn vị, địa phương đã kiện toàn bộ máy hoạt động, ban hành quy chế và đi vào hoạt động nghiêm túc, thực hiện tốt Luật BĐG và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Hầu hết các sở, ban, ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đều có lồng ghép công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực của Luật BĐG theo quy định.

Mặt khác, để góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác BĐG, giai đoạn 2011 - 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục như: Tổ chức xây dựng, phát triển một số tài liệu chuyên môn về BĐG; hướng dẫn thực hiện mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới cho xã điểm; hàng năm chỉnh sửa, biên soạn bộ tài liệu chuyên đề về BĐG để tập huấn cho cán bộ cấp huyện, xã. Trong 10 năm qua, toàn tỉnh cũng đã tổ chức được 1.131 lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo và đào tạo, bồi dưỡng cho gần 41.475 lượt cán bộ làm công tác BĐG ở các cấp và cán bộ tham gia triển khai một số mô hình của Chương trình Quốc gia về BĐG tại địa phương. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn thực hiện nội dung in ấn, cấp phát 43.800 tờ gấp tìm hiểu về một số hành vi vi phạm hành chính về BĐG và quyền bình đẳng trong gia đình; 3.500 cuốn tài liệu tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực giới và giáo dục đời sống gia đình, Sổ tay Truyền thông thúc đẩy BĐG trong lĩnh vực chính trị trang bị cho cơ sở; tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2016 và 2018 với hơn 900 đại biểu tham dự...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số chỉ tiêu của kế hoạch hành động về BĐG của tỉnh chưa đạt kế hoạch đề ra; việc tiếp cận quan điểm về giới, bình đẳng giới ở một số ban, ngành, địa phương chưa đầy đủ, quan tâm đúng mức. Các hoạt động triển khai, phổ biến kiến thức BĐG còn mang tính hình thức, do đó nhận thức về BĐG trong cộng đồng chưa rõ ràng; công tác lồng ghép giới vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách chưa được thực hiện đầy đủ, đồng bộ, chủ động ở tất cả các cấp, ngành...

Để Chiến lược Quốc gia về BĐG giai đoạn 2021 - 2030 triển khai hiệu quả, thời gian tới, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tiến hành một số giải pháp trọng tâm, đó là: Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ trẻ có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, ngành; đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ tham gia bộ máy lãnh đạo cao hơn trong giai đoạn tới; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BĐG; truyền thông thay đổi nhận thức, hành vi về BĐG, vì sự tiến bộ của phụ nữ, nhất là chú trọng đến biện pháp sâu rộng, đa dạng cho những đối tượng khác nhau.

Song song với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng sẽ tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác về BĐG và hoạch định chính sách ở đơn vị chuyên môn, thanh tra của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; ổn định, kiện toàn, nâng cao năng lực của cơ quan quản lý Nhà nước về BĐG, tổ chức liên ngành vì sự tiến bộ của phụ nữ từ Trung ương đến địa phương; chú trọng hoạt độngkiểm tra, giám sát công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về BĐG tại từng địa phương; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền kiến thức về giới, pháp luật về BĐG; đồng thời quan tâm bố trí nguồn tài chính cho hoạt động về BĐG...

Minh Huyền

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn