VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư với việc nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát Tin mới

 Đấu tranh chống tham nhũng được xác định vừa là nhiệm vụ cấp bách, trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài theo suốt quá trình phát triển của đất nước. “Quốc nạn” này lúc nào cũng cần...

Xem tiếp
Tham nhũng, tiêu cực đều dẫn tới nguy cơ mất còn của Đảng, của chế độ Tin mới

 Nhìn nhận vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Hội nghị TƯ4, ông Đào Duy Quát cho rằng, Tham nhũng, tiêu cực đều dẫn tới nguy cơ mất còn của Đảng, của chế độ

Xem tiếp
Chủ động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ gốc 

 Một trong những vấn đề thảo luận tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được xã hội rất quan tâm là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là ngăn chặn sự suy...

Xem tiếp
Các yêu cầu tội phạm hóa nhóm hành vi hối lộ theo Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng 

 BLHS năm 2015 đã thể hiện được nhiều yêu cầu về nội luật hóa Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) đối với tội phạm về tham nhũng. Tuy nhiên, quy định trong BLHS năm 2015 mới...

Xem tiếp
Một số điểm mới trong quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và những vấn đề cần lưu ý trong thực hiện nhiệm vụ kiểm... 
Xem tiếp
Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam - Một số vấn đề đặt ra 

 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí đã nhận định: “Cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng...

Xem tiếp
Một số cách tiếp cận về lồng ghép giới và trao quyền cho phụ nữ trong phòng, chống tham nhũng 

 Ở Việt Nam, chính sách, pháp luật nói chung và chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) nói riêng luôn thể hiện quan điểm xuyên suốt về bình đẳng giới, thúc đẩy và phát huy vai...

Xem tiếp
Đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng không phải để "thanh trừng nội bộ” và "đánh bóng tên tuổi” 

 Mạng xã hội đã từng xuất hiện không ít bài viết xuyên tạc mục đích, nội dung, kết quả và ý nghĩa cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong Đảng, trong hệ thống chính trị ở Việt Nam. Song, thực...

Xem tiếp
Làm trong sạch Đảng: Không chỉ chống tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng 

 Cùng với việc đẩy mạnh thu hồi tài sản tham nhũng, công cuộc làm trong sạch Đảng còn được quan tâm đặc biệt ở khía cạnh chống tiêu cực.

Xem tiếp
Gắn phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên với phòng, chống tham nhũng, giải pháp chủ động phòng ngừa tham nhũng từ sớm,... 

 Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý...

Xem tiếp