VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Nhìn lại kết quả 02 năm thực hiện chính sách cấp ấn phẩm báo, tạp chí vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2020 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021, thời gian qua, số lượng ấn phẩm được cấp phát đa dạng, phong phú về về mặt nội dung, nhiều lĩnh vực phù hợp với nhiều đối tượng.
Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh, tổng số các loại ấn phẩm báo, tạp chí được cấp cho các đối tượng là: 334.480 số kỳ báo, trong đó: Năm 2019 là 167.240 số kỳ báo; năm 2020 là 167.240 số kỳ báo. Các nội dung chủ yếu là tình hình chính trị trong nước, quốc tế, phản ánh công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội vùng DTTS&MN; giới thiệu mô hình tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến để hướng dẫn, khuyến khích đồng bào dân tộc, Nhân dân vùng DTTS&MN áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, trong đó chú trọng tuyên truyền cho đồng bào kiến thức chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình, tuyên truyền để đồng bào dân tộc phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tham gia bảo vệ an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó đã giúp đồng bào DTTS&MN nâng cao nhận thức, trình độ dân trí, từng bước phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị vùng dân tộc, miền núi và biên giới, đồng thời xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, củng cố khối đại đoàn kết.

Nhìn chung, việc thực hiện chính sách cung cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc TS&MN, vùng đặc biệt khó khăn trong 02 năm qua được coi là kênh thông tin chủ lực, phong phú để mang lại cho các đối tượng thụ hưởng tiếp cận, hưởng thụ văn hóa thông tin và góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang ở biên giới, đội ngũ cán bộ cơ sở, các già làng, trưởng bản, người có uy tín, trường trung học cơ sở, trường tiểu học bán trú vùng đồng bào DTTS&MN. Đó cũng là tài liệu cơ bản, nòng cốt để tuyên truyền vận động bà con xây dựng thôn, bản, gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới; nâng cao nhận thức ứng dụng vào sản xuất, kinh nghiệm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, kiến thức về sức khỏe và bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào DTTS. Các ấn phẩm báo, tạp chí đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, lực lượng vũ trang, đồng bào DTTS, từ đó nâng cao nhận thức ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh nghiệm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên làm giàu.

Thông qua các loại ấn phẩm báo, tạp chí được cấp, các chương trình, chính sách, kế hoạch cụ thể phù hợp với từng vùng DTTS, phát huy dân chủ, trí tuệ, nội lực của toàn dân tham gia lập kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình, chính sách, kế hoạch trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm tình hình, đi sâu đi sát cơ sở trong quá trình thực hiện, phát hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, biện pháp trong quá trình thực hiện ở cơ sở; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, chính xác. Từ đó đã có nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên người dân tộc thiểu số, người có uy tín trong đồng bào DTTS làm kinh tế giỏi, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân trong thôn bản làm theo.

Mặt khác, các loại ấn phẩm báo, tạp chí được cấp còn góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng của đồng bào các DTTS trên địa bàn. Một số hộ đã mạnh dạn học tập và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương, các hộ đã chủ động loại bỏ một số cây, con năng suất chất lượng thấp để tập trung phát triển cây con chính phù hợp với thị trường mang lại thu nhập cao; có ý thức phấn đấu vươn lên để thoát nghèo, giảm nghèo và làm giàu; đồng thời tham gia thực hiện tốt công tác xã hội hóa về giáo dục, y tế, văn hóa, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
Ngoài ra, Chuyên đề Măng non của Báo Nhi đồng và Chuyên đề Thiếu nhi dân tộc cấp cho trường tiểu học và trung học cơ sở đã góp phần giáo dục ý thức kỷ luật, bổ sung kiến thức trong học tập, rèn luyện bản thân, nâng cao được kỹ năng Tiếng Việt, nhất là đối với những học sinh dân tộc ít người ở vùng biên giới, vùng DTTS đặc biệt khó khăn; Phụ trương An ninh biên giới (Báo Biên phòng) cấp cho Đồn, Trạm biên phòng đã góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc về công tác bảo vệ an ninh biên giới, đây là tài liệu để làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ vững ổn định an ninh biên giới.

Tuy nhiên, đồng bào Nhân dân vùng đồng bào DTTS miền núi trên địa bàn có dân trí thấp, trong đó tỷ lệ biết đọc, biết tiếng phổ thông (nhất là phụ nữ) còn thấp. Cùng với đó, do đặc tính và phong tục tập quán, phong tục canh tác sản xuất, một số nơi chưa có điện lưới nên họ không có thời gian để đọc báo, tạp chí dẫn đến tính hiệu quả sử dụng, khai thác báo, tạp chí chưa cao. Một số nơi chưa quản lý được về số lượng báo, tạp chí gây thất thoát, lãng phí. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp và địa phương chưa chặt chẽ trong việc quản lý về cấp phát và sử dụng các loại báo, tạp chí cũng như giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chính sách. Địa bàn các xã, thôn bản vùng DTTS&MN ở xã trung tâm, việc đi lại rất khó khăn nên công tác phát báo đến các đối tượng ở thôn, bản chưa kịp thời. Số lượng báo, tạp chí cấp tuy nhiều nhưng một số ấn phẩm chưa thực sự phù hợp với bà con nên chưa phát huy hết hiệu quả của công tác tuyên truyền.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả việc cấp phát ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Quảng Bình đề nghị Chính phủ và Ủy ban Dân tộc cấp một số đầu báo, tạp chí đã phát huy hiệu quả như: Báo Dân tộc phát triển (Ủy ban Dân tộc), Tạp chí Dân tộc (Ủy ban Dân tộc), Chuyên đề Măng non của Báo Nhi đồng và Chuyên đề Thiếu nhi dân tộc, Phụ trương An ninh biên giới (Báo Biên phòng), chuyên đề cấp phát cho các Hội, đoàn thể xã và các ấn phẩm cho người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, còn các đầu báo khác còn lại đề nghị thay bằng chính sách khác.

Bên cạnh đó, để phát huy hiệu quả về công tác thông tin cho vùng đồng bào các DTTS&MN, vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, địa phương cũng đề nghị chuyển hình thức từ cấp phát báo, ấn phẩm sang đầu tư xây dựng các Trạm truyền thanh không dây ở thôn, bản đông dân cư vùng đồng bào DTTS sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn (có thế dịch phát thanh nhiều thứ tiếng dân tộc thiểu số tại địa phương). Ngoài ra, tỉnh cũng đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét chuyển hình thức cấp phát báo, tạp chí sang cấp bằng đài rađio cho đối tượng thụ hưởng như Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Nghệ nhân Dân gian để thuận lợi cho cung cấp thông tin hỗ trợ tuyên truyền chương trình chính sách dân tộc…

Minh Huyền

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet