VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Những bước phát triển đáng ghi nhận của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển rất đáng ghi nhận, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, rèn luyện thể chất của Nhân dân và giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Để đáp ứng nhu cầu về sinh hoạt văn hóa, thể thao của Nhân dân, hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở đã tích cực tổ chức các liên hoan nghệ thuật quần chúng, hội thi, hội diễn, hội thao. Hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở luôn có sự đổi mới linh hoạt về nội dung, hình thức. Từ những hoạt động này, thiết chế văn hóa - thể thao khẳng định được vai trò quan trọng của mình, vừa tổ chức tốt hoạt động tại chỗ, vừa là nơi giúp đỡ các địa phương đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ; hướng dẫn, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao cho hệ thống Nhà văn hóa - Khu thể thao cơ sở.

Hệ thống thiết chế văn hóa cấp tỉnh đã phát huy hiệu quả đúng theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Các đơn vị như Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Đoàn nghệ thuật Truyền thống, Trung tâm Văn hóa tỉnh hàng năm tổ chức buổi biểu diễn, chiếu phim phục vụ Nhân dân trong toàn tỉnh, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo. Công tác trang trí tuyên truyền, xây dựng cụm pano áp phích, chương trình văn hóa văn nghệ phục vụ sự kiện lớn của tỉnh, các giải thi đấu thể dục thể thao đạt được nhiều thành tích cao trong nước, quốc tế. Ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh giao, hàng năm các thiết chế văn hóa cấp tỉnh đã đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của Nhân dân với chất lượng nghệ thuật ngày càng cao.

Hệ thống thiết chế cấp huyện đã tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú phục vụ Nhân dân vào dịp mừng Đảng - mừng Xuân, kỷ niệm ngày lễ lớn và sự kiện của huyện, thị xã, thành phố. Chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao cơ sở từng bước được nâng lên thông qua mô hình hoạt động câu lạc bộ; thường xuyên tổ chức tuyên truyền lưu động, tổ chức cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn cấp huyện cũng như tham gia đầy đủ hội thi, liên hoan cấp tỉnh, thu hút các tầng lớp Nhân dân tham gia biểu diễn, thi đấu, cổ vũ, góp phần làm phong phú thêm đời sống vật chất của Nhân dân.

Nhà văn hóa - khu thể thao thôn, bản, tổ dân phố đã cơ bản đáp ứng được các nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của Nhân dân, là nơi hội họp, sinh hoạt của các đoàn thể; tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí, nơi sinh hoạt của các câu lạc bộ… thu hút được đông đảo tầng lớp Nhân dân tham gia sinh hoạt, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân.

Ngoài những hoạt động thường xuyên, phổ cập, các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh còn tổ chức các câu lạc bộ chuyên đề, đội, nhóm (câu lạc bộ thơ, văn, võ thuật, khiêu vũ, nhiếp ảnh; các lớp năng khiếu đàn, hát, múa, thể dục, thể thao; các đội văn nghệ truyền thống...). Các câu lạc bộ đã thu hút đông đảo hội viên tham gia; tạo ra những sân chơi bổ ích cho nhiều đối tượng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao thể chất cho Nhân dân, đồng thời tìm kiếm, phát hiện những nhân tố mới, kinh nghiệm hay nhằm thúc đẩy sự phát triển văn hóa, thể thao trong quần chúng Nhân dân.

Thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030”, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện, tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi sát sao hàng năm việc đầu tư, xây dựng, quản lý, tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ở trên địa bàn; đề ra mục tiêu tăng tỷ lệ đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho lĩnh vực văn hóa, thể thao đạt tối thiểu từ 2,0 - 2,1% tổng chi ngân sách toàn tỉnh vào năm 2020 để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao trong tình hình mới; phấn đấu đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 100% số xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao đạt chuẩn; 100% Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn, bản, tổ dân phố, trong đó có 80% đạt chuẩn; nâng mức hưởng thụ văn nghệ, nghệ thuật biểu diễn của người dân gấp hai lần hiện nay.

Công tác xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đã thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình, góp phần tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở nói chung, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân nói riêng.

Việc quy hoạch đất sử dụng cho hệ thống thiết chế văn hóa và thể thao từ tỉnh đến cơ cở trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành từ năm 2015. Diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích đất quy hoạch cho việc xây dựng các công trình văn hóa, thể thao của tỉnh và các địa phương trong tỉnh khi quy hoạch đã bám sát quy định tại Quyết định số 2164/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong những năm qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư xây dựng, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở trên địa bàn. Đến nay, nhìn chung hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của tỉnh cơ bản đầy đủ, khá khang trang, đủ khả năng và điều kiện hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ được giao. Toàn tỉnh đã xây dựng 1.132 Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn, bản, khu phố/1.166 thôn, bản, tổ dân phố (trong đó 937 Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Bình luôn quan tâm công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ ở cấp xã nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển ngành văn hóa, thể thao. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, điều hành hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở tại tỉnh về cơ bản đã phát huy tốt năng lực, sử dụng kiến thức được đào tạo, kinh nghiệm tích luỹ trong quá trình công tác để tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phần lớn được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách, có bản lĩnh chính trị, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lụât của Nhà nước. Đa số cán bộ đều nhiệt tình, tâm huyết với nghề, có ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao của tỉnh.

Các thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh là những công trình khá hiện đại, cơ bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ do vậy đã phát huy được công năng sử dụng.

Bên cạnh đó, các thiết chế văn hóa cấp tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú phục vụ Nhân dân vào dịp mừng Đảng - mừng Xuân, kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện của tỉnh; tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ hoạt động cho các huyện, thị xã, thành phố; thường xuyên tuyên truyền lưu động, tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn cấp tỉnh, thu hút nhiều đối tượng tham gia, cổ vũ, góp phần làm phong phú thêm đời sống vật chất của Nhân dân.

Toàn tỉnh có 1.132 nhà văn hóa- khu thể thao/1.166 thôn, bản, tổ dân phố, đạt tỷ lệ 97,1%, trong đó 937 nhà văn hóa - khu thể thao thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn theo các tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đạt tỷ lệ 80% đạt so với mục tiêu của tỉnh đề ra.

Tin rằng, với việc không ngừng xây dựng và phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác quản lý Nhà nước, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao sẽ có những chuyển biến tích cực, trở thành các điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao, là địa chỉ thu hút đông đảo Nhân dân đến vui chơi, giải trí, hưởng thụ, sáng tạo văn hóa, rèn luyện thể chất và tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hồng Lựu

[Trở về]