VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Những chuyển biến tích cực trong 10 năm thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, thời gian qua, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động dân vận gắn với thực hiện Quy chế dân chủ của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnhđã có những chuyển biến tích cực.
Theo báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy, trong 10 năm qua, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, thực hành dân chủ và phát huy dân chủ ở cơ sở được đầy đủ hơn, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đem lại hiệu quả và ý nghĩa thiết thực về nhiều mặt, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, công chức theo hướng: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với Nhân dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Cùng với đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng được chú trọng và đổi mới, đã gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng với công tác dân vận. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã làm tốt việc kiểm tra, khảo sát tình hình đời sống, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề mới nảy sinh trong Nhân dân để đề ra những chủ trương, biện pháp kịp thời, sát thực tiễn. Mối quan hệ giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn ngày càng gắn bó, tạo sự chuyển biến quan trọng trong hệ thống chính trị của địa phương, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ công tác dân vận. Các tổ chức đoàn thể ngày càng được củng cố, một số phong trào, cuộc vận động đã khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động sản xuất, đời sống của các tầng lớp Nhân dân.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã ban hành các văn bản liên quan đến công tác dân vận, nhất là lĩnh vực đời sống, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội. Kết quả cụ thể: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 56%; hàng năm tạo việc làm mới cho hơn 16.000 lao động; xây dựng hơn 5.000 nhà ở cho các hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,98%; vận động xây dựng 2.046 ngôi nhà tình nghĩa; 92% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; 99,5% số hộ sử dụng điện; trên 80% trạm y tế xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia; 98% thôn, bản, tổ dân phố có nhân viên y tế; 63,6% số trường đạt chuẩn Quốc gia các cấp; tỷ lệ xã, phường, thi trấn đạt chuẩn phổ cập xóa mù chữ mức 2 đạt 98,7%; 73 xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 57%. Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để thực hiện có kết quả nhiệm vụ về công tác dân vận, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mặt khác, các sở, ban, ngành cũng đã chú trọng công tác dân vận, gắn công tác chuyên môn với việc thực hiện quy chế công tác dân vận, quy chế dân chủ, cải cách hành chính thông qua việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân được quan tâm triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật, góp phần hạn chế đơn, thư khiếu nại. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường, công tác trợ giúp pháp lý được thực hiện có hiệu quả. Thủ tục, biểu mẫu, hồ sơ, mức thu lệ phí, thời gian giải quyết đối với từng loại thủ tục hành chính được niêm yết công khai. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở được quan tâm, giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, tổ chức triển khai nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, chiến sỹ; thường xuyên tổ chức lực lượng trực tiếp giúp dân làm kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Các đồn biên phòng, phòng nghiệp vụ luôn cải cách thủ tục, tạo điều kiện giải quyết giấy tờ liên quan cho tổ chức, Nhân dân; tích cực đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Tuy nhiên, việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước còn hạn chế; hoạt động cải cách hành chính tuy đã được quan tâm nhưng chưa đem lại kết quả như mong muốn, tình trạng gây phiền hà cho Nhân dân vẫn còn diễn ra; việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lợi ích trực tiếp, hợp pháp của công dân, doanh nghiệp đôi lúc chưa được đáp ứng kịp thời; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có việc còn chậm, vẫn còn tình trạng vi phạm quy định về thời hạn giải quyết; cán bộ phụ trách công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước đa số kiêm nhiệm nhiều việc vì vậy hoạt động chưa rõ nét, còn lúng túng. Một số phong trào thi đua dân vận khéo và mô hình “Dân vận khéo” trong cơ quan Nhà nước chưa được triển khai mạnh mẽ, một số sở, ngành cấp tỉnh chưa xây dựng được mô hình; việc nắm, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của Nhân dân có lúc chưa kịp thời.

Để tiếp tục thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quy chế Công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian tới, các cấp chính quyền tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng, bổ sung quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND với Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội về thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, vận động quần chúng; chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận chính quyền; tập trung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác dân vận ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm với Nhân dân; thực hiện nghiêm túc quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị, trong đó chú trọng trách nhiệm công tác dân vận cũng như thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở...

Minh Huyền

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn